Необлагаеми доходи по трудови правоотношения подлежащи на деклариране

Публикувано на: 2024-02-05

В срок до 28.02.2024 г. работодателите са задължени да предоставят в Националната агенция за приходите (НАП) информация за изплатените през 2023 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Информацията се декларира чрез справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Освен необходимата информация за облагаемите доходи в справката се посочват и данни за някои от необлагаемите доходи по трудови правоотношения.

При поискване служителя може да получи същата информация като в този случай работодателя издава служебна бележка за доходите по трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ. Служебната бележка има два образеца – един за облагаемите доходи и друг за необлагаемите доходи по трудови правоотношенияподлежащи на деклариране.

В справката по чл. 73, ал. 6 и в служебната бележка чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемите и необлагаемите доходи се посочват на отделни кодове според номенклатурата посочена към съответния образец.

Необлагаеми доходи

Необлагаемите доходи изплатените 2023 г. и подлежащи на деклариране до 28.02.2024 г. са:

 • Ваучери за храна , получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е" от ЗДДФЛ – декларират се с код на дохода 104;

 • Обезщетения , освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ – декларират се с код на дохода 105;

 • Еднократни помощи , предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ – декларират се с код на дохода 106;

 • Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ – декларират се с код на дохода 107;

 • Парични и предметни награди , получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ – декларират се с код на дохода 108;

 • Други необлагаеми доходи по чл. 24 , с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а" - „д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4 – декларират се с код на дохода 109.

В сила от 01.01.2024 г. към необлагаемите доходи, които следва да се попълват в справката по чл. 73, ал. 6 и в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ се добавят и следните доходи изплатени през 2024 г.:

 • Дневните командировъчни пари , но не повече от двукратния им размер, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2 т. 5, буква б - когато годишният размер на дохода е над 1000 лв. ;

 • Компенсационните суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 81 от Закона за Държавна агенция Национална сигурност, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2 т. 7;

 • Направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски / премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка Живот, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2 т. 12.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус справката и служебната бележка се стартират по следния начин:

 • Справка по чл. 73, ал. 6 - от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие / Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ. За да се генерира файл във формат за подаване в НАП, след извеждане на справката се избира бутон Формиране на файл НАП.

 • Служебна бележка за необлагаемите доходи по чл. 45, ал. 1 - от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / Служебна бележка - необлагаем доход. Документът може да бъде отпечатан (бутон Печат) или експортиран във формат .pdf (бутон Експорт).

В справката и в служебната бележка информацията за необлагаемите доходи може да се отрази автоматично като за целта в Плюс Минус се използват следните разплащателни пера:

 • 1001 Ваучери за храна – в перото се въвежда сумата на предоставените ваучери за храна на служителя за месеца. Сумата от перото (до 200 лв. месечно) се зарежда на ред с код на дохода 104.

 • 121 Обезщетение по чл. 222 – в перото се попълва сумата на обезщетенията по чл. 222 ал. 2 и 3 от Кодекса на труда (попълва се автоматично при запис от Операции / Обезщетения по КТ). Сумата от перото се зарежда на ред с код на дохода 105.

 • 13 Болн.за сметка на работод. – в перото се отразява възнаграждението за временна неработоспособност, което работодателят изплаща на служителя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО (попълва се автоматично след запис на отсъствие с код за болничен, за което работодателя има задължение да изплаща възнаграждение). Сумата от перото се зарежда на ред с код на дохода 107.

 • 141 Възст.р-ди за транспорт – в перото се въвежда сумата възстановените от работодателя разходи за транспорт на служителите от местоживеенето до местоработата, предоставени по силата на нормативен акт (например по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.). Сумата от перото се зарежда на ред с код на дохода 109.

Ако са изплатени доходи с кодове 106 и 108 данните за тях се нанасят ръчно в справката и в служебната бележка.

Подробно описание за работа със справката и служебната бележка може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство илиот помощта към тях, която се стартира с избор на клавиш F1.

Необлагаеми доходи

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус