Начисляване на бонуси под формата на награди и подаръци

Редица фирми раздават бонуси в натура на работниците и служителите за определени заслуги или постигнати резултати под формата на подаръчни ваучери или друг вид предметни награди.

Публикувано на: 2022-11-28

Редица фирми раздават бонуси в натура на работниците и служителите за определени заслуги или постигнати резултати под формата на подаръчни ваучери или друг вид предметни награди. Наградите се дават на определени служители като признание за постигнати резултати.

В тези случаи не е налице предоставяне на социални разходи в натура, тъй като не са изпълнени условията на § 1., т. 34 от ДР на ЗКПО - да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол, и да са социални придобивки по чл. 294 от КТ. Съответно тези бонуси носят белезите на разходи за възнаграждение на персонала.

Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ (чл. 205 от ЗКПО). Върху тези суми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО и ЗО (чл. 6, ал.12 от КСО и чл. 2, ал. 1 от НЕВДПОВ).

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус:

За начисляване на бонуси могат да се ползват следните пера в екран Заплати:

  • 107 Премия - перото се използва за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения, поради което неговият характер е непостоянен. Влиза в сумата на начисленията формиращи ФРЗ (Фонд работна заплата). Не влиза при изчисляване на базата за отпуски. Влиза при изчисляване на базата за първите три дни болничен за сметка на работодател;

  • 136 ДМС - перото се използва за начисляване на възнаграждение, което се отнася за текущ месец, но се изплаща следващ. Неговият характер е непостоянен. . Влиза в сумата на начисленията формиращи ФРЗ. Не влиза при изчисляване на базата за отпуски. Не влиза при изчисляване на базата за първите три дни болничен за сметка на работодател;

  • 117 Социални разходи – не влиза в сумата на начисленията формиращи ФРЗ. Влиза в сумата на начисленията формиращи облагаемия и осигурителен доход.

Научете повече за софтуер за заплати и софтуер за личен състав

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус