Начисляване на бонуси за минал период

Публикувано на: 2023-08-25

Начисляване на бонуси за минал период

Допълнителните доходи от трудова дейност, каквито са и бонусите за постигнати резултати участват при формирането на осигурителния доход и върху тези възнаграждения се правят вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).

Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен (чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

При изплащане на бонуси, които се отнасят за минал период е необходимо да се подаде Декларация образец 1 с код „Корекция" за съответните месеци и да се включат сумите в тях. Разликите за доплащане в осигурителните вноски трябва да бъдат включени в увеличение на Декларация образец 6 за съответните месеци.

Данъкът по ЗДДФЛ се дължи до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на сумата.

Лихви не се начисляват, тъй като сумите трябва да се декларират и внесат до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащането им.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Начисляване на бонуси за минал период

Начисляване на бонуси за минал период

За начисляване на бонуси за минал период и изчисляване и запис на чиста сума за получаване от бонусите, която да се изплати през текущия месец се използва операцията Начисляване на бонуси.

Пример: През месец септември 2023 г. са изплатени бонуси на служителите за постигнати резултати, отнасящи се за положен труд през месеците юни, юли и август. Общата сумата на изплатените бонуси е 300 лв. на всеки служител.

Последователност на въвеждане:

  1. Избира се Операции/ Начисляване на бонуси. Задава се период, за който ще се начисляват бонусите. Чистата сума за получаване ще се запише в последния избран месец. В конкретния случай се задава период: от Юни-2023 до Сеп-2023.

  2. В поле Вид се избира за кои служители ще се начислят – за избраното лице, отдел или за цялата фирма. При необходимост се задават допълнителни филтри в останалите полета.

  3. Избира се бутон Добави. Извежда се списък със служители. На реда със служителя в колоната на месеца се въвежда сумата на бонуса. За посочения пример се въвежда 100 в колони юни, юли и август. Сумата ще се запише в код 136 ДМС за съответните месеци.

  4. Избира се бутон Запис. Необходимо е начисляване на заплатите за всеки един от месеците преди последния (юни, юли и август). Ако има промяна в ДТВ е необходимо да се коригира ръчно със сумата, която е била начислена.

  5. От Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация 1 се записва коригираща декларация са всеки един от месеците ( юни, юли и август). От падащото меню се избира Коригиращи данни и се маркират лицата, за които са изплатени бонуси.

  6. От Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация 6 се записва редовна декларация за всеки един от месеците - в поле Влизат данните от месец се посочва съответно: юни, юли или август. В поле Дата на изплащане се посочва последно число на месеца на изплащане (30.09.2023 г.). В поле Вид плащане в т. 1 от падащото меню се избира Осигуровки ДМС минал месец , а в т. 2 се избира Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ ДМС минал месец.

  7. Избира се Операции/ Начисляване на бонуси/ Прехвърляне на бонуси от записани периоди. Избира се период (ЮНИ-2023 – СЕПТЕМВРИ-2023). Избира се бутон Прехвърляне на данни от предх. месец. Програмата автоматично записва чистата сума за получаване на бонусите от предходните месеци в последния месец (септември) от избрания период в перо 137 ДМС минал месец. Сумата от това перо участва само в сумата за получаване за месеца.