Начисляване и промяна на стаж

Как се начислява или променя трудов, осигурителен и професионален стаж в софтуер за заплати Плюс Минус.

Публикувано на: 2023-09-01

Начисляване на стаж

При начисляване на Заплати в софтуер за заплати Плюс Минус, ежемесечно се начислява стаж.

Автоматичното начисляване на заплати за обработвания месец на всички служители, както и преизчисляване на трудовия, осигурителния и професионалния им стаж, се извършва с бутон Начисли. След избора му, програмата извежда съобщение за потвърждаване на начисляването.

Когато приключи начисляването на заплати се извежда съобщение за начисляване на трудовия и професионалния стаж. Ако се отговори положително , в картона на служителите ще се актуализират полета: До месец, Стаж, Осиг. Стаж и Проф. Стаж.

Желателно е да се отговори отрицателно на съобщението за начисляване на стаж, когато заплатите ще подлежат на промяна след начисляването. Операцията за начисляване на стаж може да бъде стартирана и от Операции / Изчисляване на стаж.

Автоматичното начисляване на заплати може да се извършва без ограничение, като всяко следващо начисляване променя предходното, като го заменя.

Стажът, обаче може да бъде начислен само веднъж за конкретния месец. Т.е. без значение колко пъти стартирате опцията, стажът няма да се промени.

Периодът, до който е начислен стажа се вижда в личния картон на служителите в поле до месец.

Промяна на стаж

ВАЖНО: Преди използването на операцията , трябва да бъде направен архив на базата.

Операцията се стартира от Операции/Служебни/Промяна на стаж.

Чрез нея могат да се актуализират полета Стаж, Осигурителен стаж, Проф. стаж, Стаж до, ДТВ% и Коефициент за стаж - за цялата фирма, за избран отдел или за избран служител .

Извежда се справката според зададените настройки. Може да се изведе за цялата фирма или за текущо маркирания служител.

Нужните корекции се нанасят, но за да се отразят в картоните трябва да бъдат записани с бутон Запис.

Необходимост от промяна на стаж може да се наложи поради различни причини.

  1. При начисляване на Заплати се извежда съобщение за предходен месец, не е начисляван стаж и за броя служители . За тях стаж не може да бъде начислен. Визуализира се и последващ въпрос, дали желаете да продължите с начисляване на стаж на останалите служители. Ако се отговори положително, следва повторен въпрос за съгласие, да се начисли стаж на останалите редовни картони.

  2. При опит за клониране на служите, на който не е с коректно начислен стаж до момента.

  • Извежда се съобщение : Не може да бъде клониран служител, за който не е начислен стаж до месеца, преди датата на клониране.
  1. При допускане на грешки в работния процес.

Начисляване на стаж

Промяна на стаж