Публикувано на: 2015-04-20

В практиката често възникват въпроси относно изплащането на допълнителни възнаграждения и включването им в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетения по чл. 228 от Кодекса на труда.

  1. Нормативна уредба

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира начисленията, които участват при формирането на брутното трудово възнаграждение.

Съгл. чл. 17. ал. 1 в брутното трудово възнаграждение се включват:

  • основната работна заплата за отработеното време;
  • възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  • допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

Чл. 15 от Наредбата регламентира възнагражденията, които са с постоянен характер:

  • Допълнително месечно възнаграждение за придобита образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя
  • ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит
  • допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
  1. Облагаеми начисления формиращи ФРЗ (Фонд работна заплата)

Въз основа на нормативната уредба в софтуер за заплати Плюс Минус са определени перата, които трябва да бъдат с постоянен и непостоянен характер и участието им при формиране на брутното трудово възнаграждение.

101 Заплата – в това перо се записва договорената основна заплата по трудово или служебно правоотношение на служителя изчислена спрямо отработените дни през месеца. Перото е заложено да бъде с постоянен характер.

102 ДТВ за стаж и проф. опит – начислява се допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Перото е заложено с постоянен характер.

103 Условия на труд – Разплащателното перо се използва при начисляване на вредни условия на труд, които се изплащат ежемесечно на работника или служителя. Перото е заложено да бъде с постоянен характер.

104, 129, 131Извънреден труд раб.дни, почивни дни, празници – Съгл. Кодекса на труда извънредният труд е забранен и се полага само по изключение, от което произлиза и неговият непостоянен характер. Часовете извънреден труд се записват автоматично при работа с модул Почасово заплащане или ръчно при необходимост като програмата автоматично изчислява стойността им. Перата са заложени с непостоянен характер.

126 Празници – Попълва се доплащането за работа на празници в дни, което е в размер на едно среднодневно брутно възнаграждение. Перото е заложено да бъде с непостоянен характер.

105 Нощен труд – Начислява се доплащането за нощния труд като в колона дни се посочват отработените часове нощен труд. Часовете могат да се запишат автоматично при работа с модул Почасово заплащане или ръчно при необходимост. Перото е заложено да бъде с постоянен характер.

132, 133 Доплащане празници часове и нощен труд часове – Сумите по тези пера се записват при използване на модул Почасово заплащане. Перата са заложени да бъдат с непостоянен характер.

110 ФРЗ предходни месеци – Това перо се използва, когато е необходимо да се удържат  изплатени суми от предходен период в текущия месец. Перото следва да бъде с непостоянен характер.

111 Обезщетение облагаемо – Сумата по това перо се използва при вид осигурен 20, когато лицето е трудоустроено и не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя. Перото е заложено да бъде с непостоянен характер.

115 ИРЗ – В това перо се залагат допълнителни възнаграждения, които са с постоянен характер и се изплащат на служителя всеки месец. Това са начисления, които са заложени в индивидуалния трудов договор на служителя или са определени с вътрешен акт на работодателя. Перото е с постоянен характер.

134 Командировъчни над двукр. размер – съгл. ЗДДФЛ командировъчните над двукратния размер подлежат на облагане. Стойността по това перо е заложена да бъде с непостоянен характер.

107 Премия – Перото се използва за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения, поради което неговият характер е непостоянен.

135 Премия минал месец – Записват се възнаграждения, които се отнасят за минали периоди (напр. тримесечие или година). Начисленията по това перо не участват при формирането на брутното трудово възнаграждение, от което произлиза и неговия непостоянен характер.

136 ДМС – перото се използва за начисляване на бонуси и се записва със справка Начисляване на бонуси. Справката се стартира от Операции_/_Начисляване на бонуси Разплащателното перо е с непостоянен характер.

1, 33, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – В перата за платен отпуск се попълват дните и сумите изчислени от екран Отсъствия. В перо 33 се попълва добавка за платен отпуск, която е изчислена като коефициент, дефиниран в нормативните актове. Начисленията са с непостоянен характер.

13 Болн. за сметка на работодател – По това перо се начислява възнаграждение, което работодателя дължи на работника при настъпила временна неработоспособност. Стойността се извежда автоматично при въведено отсъствие от екран Отсъствия. Начисленията по това перо не се отчитат при формирането на брутното трудово възнаграждение.

  • Промяна на базата при изчисляване на брутно трудово възнаграждение

При необходимост от промяна на формирането на брутното трудово възнаграждение, характерът на разплащателните пера може да бъде променен. Настройките могат да бъдат осъществени по следния начин:

1.За начисляване на обезщетения по КТ

- От Операции_/_Обезщетения по КТ се избира бутон Настройка.

- Отваря се екран с настройки за определяне на база за обезщетенията.

- В полето за база могат да се добавят или променят пера от фиша.

- След натискане на бутон Добре настройките се запомнят.

2.За изчисляване на база за платен отпуск

- От Сервиз_/_Настройка на параметрите се отразяват перата, които да се изключват при изчисляване на базата за платен отпуск.

- В поле Отпуски могат да бъдат изтривани или добавяни нови пера. Отделянето между кодовете се осъществява с разделител “запетая”.

- Чрез бутон Запиши се запомнят като настройка.

Важно! Настройките за изчисляване на обезщетенията по КТ и за платен отпуск се записват за всички фирми.