Нарушения на трудовата дисциплина

Публикувано на: 2023-12-18

Съгл. Чл. 186. от Кодексът на труда (КТ) Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.

Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Нарушения на трудовата дисциплина

Съгласно . Чл. 187 от КТ вписаните нарушения са :

 • закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 • произвеждане на некачествена продукция;
 • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 • неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
 • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Видове дисциплинарни наказания

Дисциплинарни наказания Съгл. чл. 188** от КТ** :

Видове дисциплинарни наказания

Видове дисциплинарни наказания

 • Забележка – това е най-лекото дисциплинарно наказание.
 • Предупреждение за уволнение – наказание, с което се обръща внимание, че ако служителят продължава да извършва нарушенията на трудовата дисциплина, може да последва едностранно прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Уволнение – най-тежкото дисциплинарно наказание, чрез което работодателят прекратява едностранно и без предизвестие трудовото правоотношение със служителя.Потози начин служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение , също така дължи на работодателя си обезщетение , поради настъпилото лишение от работна сила.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.

Органите, които налагат дисциплинарни наказания, са работодателят или друг орган, лице имащ право за това от закона.

Задължения на работодателя преди налагане на наказание

Съгл. чл. 193. ал.1 Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения , за да събере и оцени посочените доказателства.

За едно и също нарушение на трудовата дисциплина не може да се налага дисциплинарно наказание повече от 1 път.

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания

Дисциплинарните наказания се налагат в определен срок след тяхното извършване, а именно от два месеца от откриване на нарушението(неговото узнаване, получаване на знания за факта на неговото извършване от лицето или органа, който има дисциплинарна власт да го накаже), но не по-късно от 1 година от извършването на нарушението от деня, в който е извършено или довършено нарушението. Като двумесечният срок от откриването се включва в 1-годишния срок от извършването на нарушението.

Сроковете не текат през период в законоустановен отпуск, докато участва в стачка,през времето от подаване на искането до получаване на мнението на трудово-експертната лекарска комисия.

Издаване на заповед за дисциплинарно наказание

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание по КТ , който съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 195 от Кодекса на труда се стартира от модул Личен състав - меню Документи / Наказания .

Повторно отваряне с цел корекция от Справки / Личен състав / Издадени документи. В модул Личен състав се съдържа и Заповед за отмяна на дисциплинарно наказание по КТ .

Има възможност за извеждане на подробна информация за наложени и отменени наказания на даден служител, на служителите от избран отдел или конкретна длъжност, или за цялата фирма за определен период – модул Личен състав/Справки/ Наказания.

Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

Заповедта се връчва на наказания служител/работник, ако не бъде връчена заповедта, няма наложено наказание. Връчването се удостоверява с подписа на служителя при получаването ѝ, като се отбелязва и моментът на получаването.

Ако връчването лично се окаже неизпълнимо, заповедта се изпраща на работника/служителя с препоръчано писмо, нo с обратна разписка.

Важно правно значение има връчването на заповедта за наказанието - от деня на връчването служителят се смята за дисциплинарно наказан. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на 1 година от налагането им.

Отражение на издадени и получени документи от служителя, може да се проследи от модул Личен Състав/Справки/Електронно досие.

Условията и реда за налагане на дисциплинарни наказания са регламентирани в чл. 186 до чл. 199 от Кодекса на труда.

Нарушения на трудовата дисциплина

Видове дисциплинарни наказания

Задължения на работодателя преди налагане на наказание

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания

Издаване на заповед за дисциплинарно наказание

Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание