Публикувано на: 2011-07-06

        Определени групи професии имат право на намалено работно време, което за тях си е законоустановено и няма общо с непълното работно време на останалите работници и служители.  Става въпрос за рискови групи, служители работещи във вредни условия и т.н. Част от лицата са със намалено законоустановено време 6 часа, а други 7 часа. При тях тъй като е законоустановено това време – няма разлика от осигурителен и трудов стаж, т.е. трудовия е равен на осигурителния. Има няколко условия, които трябва да са спазени, за да са налице обстоятелства, които да доказват, че това е законоустановено намалено работно време, а не работници, работещи на непълен работен ден.

        Кои са дейностите за които е установено намалено работно време е посочено в следната наредба / копираме пълния текст/.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 г. _Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.

Чл. 1 С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите. Чл. 2 Право на 6-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи във:     1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги - само за пряко заетите; 2. лабораториите по хистология, хистохимия и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал. Чл. 3 Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи: 1. в производство, разфасовка, формулация и употреба на препарати за растителна защита и биоциди, дезинфектори, дератизатори и дезинсектори - само за пряко заетите; 2. като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани; 3. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни; 4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти; 5. в лечебни заведения като лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали; 6. (В сила от 01.01.2007 г. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в центрове за спешна медицинска помощ и звената на лечебни заведения, които извършват спешна медицинска помощ; 7. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти; 8. в производството и изпитването на серуми и ваксини - само за пряко заетите; 9. в среда на йонизиращи лъчения; 10. при които са изложени на експозиция на канцерогени или мутагени, на органични разтворители или на тежки метали над установените норми; 11. под земята в подземни силикозоопасни: рудници, минни обекти, геологопроучвателни обекти и обекти на тунелно и минно строителство - само за пряко заетите; 12. под земята в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ - само за пряко заетите; 13. под водата като водолази и работещи в кесони; 14. в затворени пространства (затворени съдове); 15. в производството и леенето на чугун, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави - само за пряко заетите; 16. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите; 17. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите; 18. в производството на оловни акумулатори - само за пряко заетите; 19. с олово - заливане на лагери и запояване; 20. в производства и инсталации, в които се отделя силикозоопасен, минерален или въглищен прах - само за пряко заетите; 21. в производството на мергелна и стъклена вата и воалит - само за пряко заетите; 22. с азбест и азбестосъдържащи материали - само за пряко заетите; 23. в цеховете за производство на карбид - само за пряко заетите; 24. в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси - само за пряко заетите; 25. в подземни канализационни системи - само за пряко заетите; 26. в камери за дълбоко замразяване - само за пряко заетите; 27. в екарисажи. Чл. 4 Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Чл. 4а (Нов - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа. Чл. 5 (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Чл. 6 Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда. Чл. 7 При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

Заключителни разпоредби; § 1. Наредбата се приема на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда. § 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика. § 3. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)

Член 3, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

        От посочената наредба следва, че случаите, когато работникът или служителят е работил при условията на намалено работно време, което за него е било законоустановено работно време, следва трудовият му стаж  да е равен на осигурителния – за пояснение може да се позовем на Писмо № 94 ВВ/30 от 16.03.2009 г. на МТСП. Съответно, когато се издава УП2 за тези лица – полетата години, месеци и дни трябва да са попълнени, както за пълно работно време и да не се преизчисляват от 6 или 7 часа на 8 часа работен ден /т.е. Имаме отработен 1 пълен месец с 21 работни дни при 6 часа работно време, при законоустановено работно време 6 часа. В УП2 се посочва в колона - Период, от който ще се изчислява размера на пенсията – 1 месец. За тези лица не се издава УП3, тъй като те не са работили на различно от законоустановеното работно време!

        За целта във версия 6.999.7 в софтуер за заплати Плюс Минус е направена следната промяна - в Картона на Лицата е добавено падащо меню  с възможност за избор на 6,7 или 8 часа законоустановено работно време. По подразбиране – ако не е избрано нищо се приема 8 часа. Менюто е добавено в картона на лицата, тъй като намаленото работно време не е задължително да се отнася, за всички работещи в една фирма, а само за някои от тях!

        Избирайки от това меню – напр. 6 часа законоустановено работно време и съответно в работно време също 6 –  записаната информация се отразява в :

        - В дискета обр. 1 – поле 16 от декларацията или 24 от полетата в електронен вариант – Дни с осигурителен стаж общо – при пълен работен месец от 21 работни дни се записва 02166, при 8 часов работен ден и отработени 8 часа се запива 02188. Отразява се и на отработени часове – умножава работните дни по 6 часа.         - При начисляване на стаж за месеца – той се зачита за пълен месец – и в трите полета – стаж, осигурителен стаж и трудов стаж.         - В УП 2 – извежда коректно УП2 за лицето – подава като отработен пълен месец, не преизчислява дните към 8 часов работен ден и в редовете под УПто излиза текст – лицето е работило на 6 часов работен ден при 6 часово законоустановено работно време.         - УП3 – за тези лица не се издава /в случаите на 6 часа законоустановено работно време и отработени по-малко – тогава се издава, както и на останалите лица/         - В Трудовия договор е добавено на ред 4 - С продължителност на работния процес – 5 дни в седмицата, 6 часа на ден при 6 часа законоустановено работно време.         - В Допълнителното споразумение – също като при ТД е добавено на ред 4 – За 6 часа работно време при 6 часа законоустановено работно време.         - В Заповедта за уволнение също е добавено поле - Работил(а) 6 часа дневно при законоустановено работно време 6 часа.         - В потребителска справка е добавена нова опция, по която да се извежда справката – законоустановено работно време. По този начин може да се изведе справка за всички работници с тяхното работно и законово работно време, както и да се филтрира по нея след извеждането и – например да бъдат изведени само служителите, които са на 6 часово законоустановено работно време.

Прочетете интересна информация и за нашия софтуер за производство Плюс Минус