Минимална работна заплата и минимален осигурителен доход

Публикувано на: 2023-02-10

Промени от 01.01.2023 г.

В ДВ бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. и считано от 01.01.2023 г. месечният размер на минималната работна заплата е променен на 780 лв. , а часовият размер – на 4,72 лв.

Запазени доходи и осигуровки към 01.01.2023 г.

Минималният осигурителен доходпо основни икономически дейности и квалификационни групи професии ( 710 лв. ), минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ( 710 лв. ), минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ( 710 лв. ) и максималният осигурителен доход ( 3400 лв. ) остават непроменени.

Без промяна остават и дължимата здравна осигуровка върху половината от минималния осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ( 355 лв. ) за дните на лицата в неплатен отпуск и дължимата здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ( 710 лв. ) за дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.

Разграничаване между понятията минимална работна заплата и минимален осигурителен доход

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение, което се определя за пълен работен месец (нормална продължителност на работното време от 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица) и се регламентира с цел защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран труд. Всяка година с постановление на Министерски съвет се определя размерът на минималната месечна работна заплата за страната и минимален размер на часовата работна заплата. В трудовия договор не може да се уговаря основно възнаграждение при пълно работно време под минималната работна заплата, установена за страната за съответния период.

Минималният осигурителен доход се определя всяка година със Закона за бюджета на ДОО за календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Всички професии и длъжности в България са описани и категоризирани в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. В нея длъжностите са разделени в 9 класа в зависимост от образование и квалификацията, които се изискват за заемане на определена длъжност. За всяка една длъжност има минимален осигурителен праг, под който служителите не могат да се осигуряват.

Осигурителните вноски и осигурителния доход са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

Социалните и здравни осигуровки са разделени по фондове. Към 01.01.2023 г. се запазват размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии", „Общо заболяване и майчинство", „Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Общият размер на осигуровките е % върху брутното възнаграждение, като те се разпределят за сметка на работодателя и за сметка на служителя.

Съгласно чл. 6, ал. 3 осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Съгласно чл. 6, ал. 4 лицата, работещи без трудови правоотношения се осигуряват върху полученото месечното възнаграждение, след намаляването му с разходите за дейността и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавните служители включват получените или начислени и неизплатени брутни месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и са за сметка на държавния бюджет.

Доходи от дейности на различни основания

При наличие на осигуряване по повече от едно правоотношение следва да се прилага разпоредбата на чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване , съгласно която, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Какви осигурителни вноски се дължат, когато брутната работна заплата и минималния осигурителен доход са различни?

Ако брутната работна заплата съгласно чл. 3 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (договореният размер на основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения, ако се дължат такива) е по-малка от минималния осигурителен доход за длъжността, то осигурителни вноски се дължат върху размера на мин. ОД.

Ако брутната работна заплата е по-голяма от минималния осигурителен доход, то осигурителни вноски се дължат върхубрутната работна заплата. Т.е. осигурителните вноски се дължат върху по-високата стойност измежду брутната работна заплата и мин. ОД.

Пример 1:

Уговорена е основна работна заплата, равна на МРЗ 780 лв., мин. ОД за длъжността е 710 лв., то следва, че осигурителни вноски се дължат върху 780 лв.

Пример 2:

Уговорена е основна работна заплата, равна на МРЗ 780 лв., мин. ОД за длъжността е 945 лв., то следва, че осигурителни вноски се дължат върху 945 лв.

Отразяване и проверка на основна заплата и минимален осигурителен доход в софтуер за заплати Плюс Минус

1. В картоните на служителите – основни и допълнителни параметри:

Поле Осн. заплата – Попълва се договорената заплата. За вид осигурен 12 самоосигуряващи се лица в полето се посочва сумата, която се изплаща като личен труд.

Поле Мин. ОД – Въвежда се минималният осигурителен доход в зависимост от квалификационната група на професията на служителя (поле Код по НКПД от екран Договор) и основната икономическа дейност на фирмата (поле ПНОИД от екрана с основни параметри на фирмата). Когато в картона на лицето в поле Пореден номер на дейност (ПНОИД) номерът е различен от посочения в екрана с параметри на фирмата, минималният осигурителен доход за лицето следва да се определя спрямо посочения пореден номер в картона.

Поле Мин. ОД задължително се попълва, когато сумата на работната заплата на лицето е близка или по-малка от минималния осигурителен доход. Например , ако лице е в продължителен болничен и всичко ФРЗ е под минималния осигурителен доход, то трябва да се попълни поле Мин. ОД в картона на лицето и в този случай осигурителният доход ще се вземе от попълнената сума в поле Мин.ОД, пропорционално на дните.

Пример 3: Лице с вид осиг. 01, осн. заплата 780 лв., мин. ОД 710 лв., ДТВ% 1.2. Осигуровки се начисляват върху полученото брутно възнаграждение, но не по-малко от мин. ОД за длъжността:

  • без болничен – Всичко ФРЗ е 789.36 лв. (Заплата 780 лв. + ДТВ за стаж и проф. опит 9.36 лв.) и съответно Осигурителен доход, Сума, в/у която се начислява ДОО, Сума, в/у която се начисл. ДЗПО и Сума, в/у която се начислява ЗО са по 789.36 лв.

  • с болничен за период 01.02.2023-27.02.2023 (съответно код 13 Болн. за сметка на работод. – 3 дни и код 3 Общо заболяване – 16 дни) и 1 работен ден 28.02.2023 – Всичко ФРЗ е 122.36 лв. (Заплата 39 лв. + ДТВ за стаж и проф. опит 0.47 лв. + Болн. за сметка на работод. 82.89 лв.), Осигурителен доход, Сума, в/у която се начислява ДОО и Сума, в/у която се начисл. ДЗПО са по 142.00 лв. и Сума, в/у която се начислява ЗО е 710.00 лв.

Поле Сума ДОO и поле Сума ЗО – Въвеждат се сумите, върху които ще се начисляват осигуровки за фондовете на ДОО издравни осигуровки. Използват се за видове осигурени лица 04, 12, 13 и др.

Отметка Осиг. на МОД – Отметката се използва в случаите, когато служителят вече е осигурен на максималния осигурителен доход на друго основание.

2. Проверка на минималния осигурителен доход - в програмата може да бъде направена от Справки/ Проверка на минималния осигурителен доход.

С бутон Списък се извежда списък за Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

3. Проверка на основни заплати - в бюджетна фирма (с отметка Бюджетна в основни параметри на фирмата) може да се направи проверка от Справки/ Проверка на минимална и максимална основна месечна заплата.

С бутон Списък КДА се извежда Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

С бутон Списък КДД се извежда Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Приложение № 2 към чл. 4 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.