Публикувано на: 2013-07-16

  1. 1. Морски лица

Съгласно ЗДДФЛ  “Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.)

Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 1 на сто.

Съгласно КСО Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.По свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Съгласно Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и инструкцията по нейното прилагане, полаганият труд може да бъде от ІІІ до І категория труд.

Според Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

българските граждани на работа в чужбина и морските лица, видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя в 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 от Кодекса на труда. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.

Осигурителните вноски за морските лица се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

-        Морското лице трябва да се въведе с вид осигурен 92. Ако лицето е втора или първа категория труд- тя се се посочва от падащото меню Кат. в картона.

-         Избира се вид здравно осигурен 30.

-        В полетата Сума ДОО и Сума ЗО записваме декларирания месечен осигурителен доход.

-         Ако лицето не желае да се осигурява за фонд Безработица трябва да се сложи отметка без Безработица в екран Допълнителни от картона.

-        В Платежните нареждания осигуровките  влизат като осигуровки от трудови правоотношения.

-        В Декларация 6 дължимите осигуровки и ДОД влизат съответно с вид плащане 5.

  1. 2. Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник

Съгласно КСО лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Според Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

българските граждани на работа в чужбина и морските лица , лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Те декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Осигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

-        Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник трябва да се въведат с вид осигурен 87.

-        Внимание! Като вид здравно осигурен се посочва 31. В полетата Сума ДОО записваме минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Сума ЗО е неактивна, защото за този вид осигурен здравни осигуровки не се дължат.

-        В Платежните нареждания осигуровките  влизат като осигуровки от самоосигуряващи се лица. Въведена е възможност платежните да могат да се разпечатват по ЕГН. Това става от Операции/Платежни нареждания/Самоосигуряващи се

-        В Декларация 6 дължимите осигурителни вноски трябва да влязат с код 4. Ето защо при извеждането ѝ е необходимо да посочим като вид плащане Извънтрудови.

Вижте полезна информация и за нашата CRM система.