Минимални количества на запасите

Всяка успяла фирма се стреми да поддържа оптимални количества на склад, за да може да гарантира, че разполага с достатъчно наличност, за да отговори на търсенето на клиентите, като същевременно избегне проблема с презапасяването.

Публикувано на: 2023-04-20

Когато става въпрос за търговия, поддържането на „безопасно" ниво на запасите играе ключова роля за постигане на бизнес успех.

Всяка успяла фирма се стреми да поддържа оптимално нивото им, за да може да гарантира, че разполага с достатъчно наличност, за да отговори на търсенето на клиентите, като същевременно избегне проблемът с презапасяването.

Минимални количества на запасите 1

Минимални количества на запасите 1

Голяма част от фирмите разчитат на автоматизирани ERP системи, за управление на своите запаси.

Въпреки това, много от тях продължават да се борят с двата основни проблема – презапасяване и недостиг. Това се дължи именно на грешно зададено „безопасно" ниво на запасите.

С други думи, „безопасното" ниво е минималното количество на запасите , които фирмата трябва да поддържа, за да избегне изчерпването им. Това ниво се определя на базата на различни фактори.

Поддържането на правилното им ниво, гарантира, че бизнесът е подготвен за непредвидени скокове в търсенето на клиентите или за преустановяване на доставките им за определен период.

По този начин, рисковете свързани с изчерпването им, загубени поръчки, недоволни клиенти и лоша репутация на фирмата, ще се сведат до минимум.

Поддържане на минимални количества в складов софтуер Плюс Минус

В складов софтуер Плюс Минус , е предвидена възможност за поддържане на минимални нива на запаси. Това може да стане по два начина.

Първият начин е ръчно задаване на минималното количество в екрана на склада. За целта, се маркира желаният артикул, в екрана на склада, и се избира бутон Промени. В параметър Мин. кол. се вписва предварително изчисленото количество. Промените се записват с бутон Запиши.

Втората възможност е автоматично пресмятане на минималното количество на база анализ на изминали периоди. За целта, се стартира справка Анализ на дейността. В падащото меню за Справка се избира Планиране на доставките.

Минимални количества на запасите 1

Минимални количества на запасите 2

Преди да бъде изведена справката, е необходимо да се направят следните задължителни настройки:

 • Период – задава се началната и крайната дата на изминалия период , който ще се анализира;

 • Склад – избира се складът, в който са заприходени запасите, обект на анализа;

 • Операция – избира се операцията, която ще се анализира;

 • Работна седмица – посочва се броят на работните дни за седмицата. Тук е предвидена и възможност за изчисления без ограничение по работна седмица;

 • Планиране период – задава се началната и крайната дата на бъдещия период , за който ще се прави анализа;

 • Коефициент корекция – задава се коефициент на изменение на анализираните данни. Използва се при пресмятане на колони Необходимо за доставка спрямо работни дни завишено с коефициент и Необходимо за доставка спрямо дни на движение завишено с коефициент.

Данните, които се изчисляват в таблицата, след избор на бутон Изведи , се пресмятат по следния начин:

 • Количество – количеството на запасите, които са продадени, доставени, изписани за производство и т.н. (в зависимост от избраната операция за анализ) за изследвания период;

 • Работни дни за периода – общ брой работни дни през периода на анализ. Изчислява се на база периода, който ще се анализира и зададения брой работни дни за седмица;

- Дни на движение – брой дни през периода на анализ, в които е имало движение на запасите. Изчислява се на база записаните документи, периода на анализ и зададения брой работни дни за седмица;

- Средно на ден (спрямо раб. дни) – средно количество продадени, доставени, изписани за производство и т.н. (в зависимост от избраната операция за анализ) на ден, спрямо работните дни. Изчислява се като частно между колона Количество и колона Работни дни за периода;

- Средно на ден (спрямо дни движение) – средно количество продадени, доставени, изписани за производство и т.н. (в зависимост от избраната операция за анализ) на ден, спрямо дните на движение. Изчислява се като частно между колона Количество и колона Дни на движение;

- Налично кол-во – текущата наличност в склада;

- Блокирано кол-во – блокираното количество в склада;

- Мин. кол-во – минималното количество в склада;

- Период за доставка – брой работни дни през периода, за който се планира. Изчислява се на база периода, за който ще се планира и зададения брой работни дни за седмица;

- Необходимо за доставка спрямо работни дни – пресмята се по формулата:

(колона Средно на ден (спрямо раб. дни) * колона Период за доставка) – колона Налично количество

- Необходимо за доставка спрямо дни на движение – пресмята се по формулата:

(колона Средно на ден (спрямо дни движение) * колона Период за доставка) – колона Налично количество

- Необходимо за доставка спрямо работни дни завишено с коефициент – пресмята се по формулата:

(колона Средно на ден (спрямо раб. дни) * колона Период за доставка * Коефициент) – колона Налично количество

- Необходимо за доставка спрямо дни на движение завишено с коефициент – пресмята се по формулата:

(колона Средно на ден (спрямо дни движение) * колона Период за доставка * Коефициент) – колона Налично количество

Минимални количества на запасите 3

Минимални количества на запасите 3

След извеждане, стойностите на една от изчислените колони, може да се зададе като минимално количество на запасите в склада. За целта, в настройките на справката се избира раздел Запис на изчислените количества като минимални. В падащото меню Запис от , се избира колоната, от която да се вземат стойностите.

Ако отметка Наличното количество да се добави към необходимото при запис на мин. количество е включена, към количеството от избраната колона ще се добави и количеството от колона Налично кол-во. Ако е изключена, като минимално ще се запише само количеството от избраната колона. Количество се попълва автоматично в параметър Мин. кол., в екрана на склада, след избор на бутон Запис минимални количества.

От раздел Генериране на доставки за заявки , в същата справка, могат автоматично да се генерират заявки за доставка на запасите. За целта, се посочва дата, с която заявките да бъдат записани. От радио бутоните се посочва, количеството от коя колона да бъде генерирано в заявките.

Избира се дали да бъде генерирана една обобщена заявка с необходимите количества или да бъдат генерирани заявки по доставчици. За да бъдат генерирани заявки по доставчици, е необходимо да е попълнен параметър ДОСТАВЧИК за артикулите в склада / АП. С избор на бутон Генерирай , в журнал на документи се записват генерираните заявки.

След като бъдат записани минималните количества за артикулите, автоматични заявки за доставки могат да бъдат генерирани и от справка Минимални количества. Справката извежда информация за текущото количество в склада, зададеното минимално количество и разликата между тях. Настройките за генериране на заявки са аналогични на описаните по-горе.

Пример: Фирма ООД се занимава с производството на продукт Краве сирене, който се произвежда от краве мляко, закваска, сол и мая.

За да се изчисли, какво е необходимото количество на материалите за първо тримесечие на 2023 г., на база първо тримесечие на 2022 г., е необходимо:

 • за вид операция да се избере Изписване за производство;

 • за период да се зададе 01.01.2022 – 31.03.2022;

 • за планиране период да се зададе 01.01.2023 – 31.03.2023.

По този начин програмата ще анализира изписаните материали за производството за първото тримесечие на 2022 г., и на база работните дни за първото тримесечие на 2023 г. ще пресметне прогноза за необходимите количества на материалите за първото тримесечие на 2023 г.

Изчислените количества могат да бъдат заредени като минимални в склада или автоматично да бъдат генерирани заявки за доставки на необходимите материали.

Разгледайте още: софтуер за производство