Нов размер на минималната работна заплата за 2024 г.

Публикувано на: 2023-12-06

Съгласно чл. 10 от Наредбата за договаряне на работната заплата (НДРЗ), минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.

Съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), Министерският съвет определя минималната работна заплата за страната за всяка календарна година.

До 1 септември на текущата година, се определя минималната работна заплата за следващата година. Тя е в размер 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца.

Периодът включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Определената минимална работна заплата не може да е по-ниска от тази за предходната година.

При определянето ѝ се отчитат:

  • потребностите на трудещите се и на техните семейства;
  • стойността на живота и измененията в нея;
  • общото равнище на работната заплата в страната;
  • системата на социално подпомагане;
  • равнището на живот на другите социални групи;
  • икономическите фактори, вкл. изискванията за икономическото развитие на страната, равнището на производителността на труда и поддържането на целесъобразно равнище на заетостта.

В брой 87 на Държавен вестник от 17.10.2023 е обнародвано ПМС, което определя размер на минималната работна заплата за 2024 г. в размер на 933 лв.

Променя се и минималната часова работна заплата на 5.58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Промените се отнасят и за заплатите на служителите в държавната администрация.

Постановлението влиза в сила от 01.01.2024 г.

Размерът на минималната работна заплата се определя за пълен работен месец. При работа на непълно работно време, размерът ѝ се определя пропорционално спрямо минималната работна заплата за пълно работно време.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по КТ , размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение, не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Минималната работна заплата е обвързана и с изчисляването на нощния труд.

Съгласно чл. 8 от НСОРЗ, за всеки отработен нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0.15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

В софтуер за заплати Плюс Минус, заплатата се вписва в поле Осн. заплата в картона на всеки служител. В полето се вписва договорената работна заплата, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Ако фирмата е бюджетна (в настройките на параметрите ѝ е включена отметка Бюджетна) и държавните служители работят на МРЗ, от справка Проверка за минимална и максимална основна месечна заплата може автоматично да се актуализира размера ѝ в картона на служителите.