Публикувано на: 2011-09-19

Със закона за мерките срещу изпирането на пари,  се определят мерките  за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. В ДВ бр.57 от 26 юли е публикувано допълнение към  ал.2 от чл. 3 относно лицата, за които тези мерки са задължителни, а именно:

- пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги; - лица, които по занятие извършват счетоводни услуги - частните съдебни изпълнители

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация; 2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация; 3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него; 4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи; 5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

Всяко от задължените лица приема вътрешни правила и прилага специфични критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти .С вътрешните правила се установяват:

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, съобразени с дейността на дружеството; 2. условията и редът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки; 3. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП; 4. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП и мерки, включващи процедури по оценка на риска на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 3в, ал. 2 от ЗМИП, ако има такива; 5. използването на технически средства по превенция на изпиране на пари; 6. системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му; 7. правилата за обучение на служителите от специализираните служби; 8. правилата за обучение на останалите служители; 9. други изисквания съобразно особеностите на дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП.

След приемането на вътрешни правила е необходимо  в 4-месечен срок от влизането на закона в сила екземпляр от тях да се изпрати до дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС по пощата или да се представи на място на адрес:

1407 София   бул. “Черни връх” № 45

Освен вътрешните правила други необходими документи са:

1. Придружително писмо, в което лицето се е самоопределя като задължено лице по ЗМИП. 2. Удостоверение за актуално състояние на задълженото лице/удостоверение от Търговския регистър. 3. Документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентен орган. 4. Всички неоригинални документи трябва да бъдат заверени с текст “Вярно с оригинала”, съответен подпис на представителя и печат на задълженото лице.рации, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм (чл. 9, ал. 5 ЗМФТ).

Който извърши или допусне да се извърши нарушение или откаже да даде, или да осигури свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, да предостави изисканите документи или сведения по чл. 17, ал. 8 се наказва с глоба от 500 до 50 000 лв.

Повече информация може да се намери в текста на самия закон или на страницата на ДАНС. Вижте полезна информация и за ERP система Плюс Минус.