Публикувано на: 2012-03-08

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ  трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Въпросът има две разновидности, в зависимост от това, дали съдружникът освен , че полага  личен труд в предприятието и се самоосигурява в него.

- когато съдружникът извършва личен труд в предприятието, без да се самоосигурява в него.

Съгласно Наредба № Н- 8/29.12.2005 г.  е създаден код- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква “и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона. В този случай в картона на лицето се попълва вид осигурен 90, а в полето основна заплата- възнаграждението за личния труд.

В екран Заплати, в таблицата с разплащателни пера е необходимо да се попълни  код 232- Самоосигуряване §1,т.26,б.и ЗДДФЛ- с размера на направените вноски за ДОО и ЗО като самоосигуряващо се лице.  Това се прави, тъй като съгласно ЗДДФЛ- чл. 25 ал.2  годишната  данъчна основа на самоосигуряващите се лица , които получават доходи от личен труд  се намалява и с осигурителните вноски, които  правят  за своя сметка.

По този начин в софтуер за заплати Плюс Минус ще се случи следното:

- Ще  начисли ДОД върху разликата между възнаграждението и направените осигуровки.

- В декларация 1 ще се попълнят полета 31- месечен облагаем доход и 31а размер на    начисления от работодателя данък по чл. 42.

- В декларация 6 ще се отрази само ДОД в поле 16. Авансово удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

- когато съдружникът извършва личен труд в предприятието, където и се самоосигурява.

В този случай като вид осигурен в картона на лицето се попълва 12. В полетата Сума ДОО и Сума ЗО се попълва сумата, върху която се начисляват ДОО и ЗО на  самоосигуряващото лице. В полето Основна заплата се попълва сумата, начислена за положения личен труд. По този начин за нуждите на декларация 1 се случва следното:

- Попълват се данните, свързани с ДОО, ЗО – осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигураване и т.н. софтуер за заплати Плюс Минус изчислява осигуровките върху  попълнената Сума ДОО и Сума ЗОО

- От начисленото възнаграждание за личен труд се приспадат направените лични вноски , посочени в предходната точка.  Това е така, защото съгласно чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица, за доходи от трудови правоотношения съгласно §1,т.26,б.и ЗДДФЛ, се определя като облагаемият доход по чл. 24 начислен за съответния месец се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави.  Попълва се облагаем доход и размер на ДОД- съответно полета 31 и 31а от декларацията.

- В декларация 6 ще се отрази само ДОД в поле 16. Авансово удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Лицата, придобили доходи от трудови правоотношения по §1,т.26,б.и ЗДДФЛ задължително подават годишна данъчна декларация за тези доходи.