Публикувано на: 2011-05-14

І. Цел

СС 17 – Лизинг се прилага при отчитане на всички лизингови договори, с изключениен на:.

а) лизинговите договори за проучване и експлоатация на природни ресурси, като нефт, газ, дървесина, метали и други минерални ресурси;

б) лизинговите договори за продукти, като кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права.

ІІ. Класификация на лизинговите договори

Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критерии. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинго-вите договори.

Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа „предимство на съдържанието пред формата" (същност на сделката, а не форма на договора).

1. Лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, когато наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди свързани със собствеността върху актива.

Случаи, в които лизинговия договор може да се класифицира като финансов лизинг:

а) наемодателят прехвърля на наемателя собствеността върху актива към края на срокана лизинговия договор;

б) наемателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително no-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена;

в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено;

г) в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив, и

д) наетите активи имат специфичен характер, като само наемателят може да ги експлоатира без извършването на съществени модификации.

Възникнали заедно или индивидуално, следните ситуации, също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг:

 • ако наемателят може да анулира лизинговия договор, свързаните с това загуби, които се понасят от наемодателя, се покриват от наемателя;
 • колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност на актива, които водят до реализирането на печалби или загуби, остават за сметка на наемателя;
 • наемателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок за наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.

Финансовият лизинг се признава като актив и пасив в счетоводния баланс на наемателя с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или, ако е по-нисък-по сегашната стойност на минималните лизингови плащания. При изчисляването на минималните лизингови плащания сконтовият фактор е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, ако той практически може да бъде определен. Когато не може да бъде определен, се използва диференциалният лихвен процент за задължението на наемателя.

При финансов лизингов договор наемателят следва да :

 • отчита като дългосрочно задължение определената в договора обща сума на наемните плащания;
 • записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски;
 • отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между определената стойност на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания;
 • признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
 • начислява амортизация на амортизируеми-те наети активи-в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизи-руеми собствени активи;
 • намалява дългосрочното си задължение с изплатените през срока на договора суми.

При финансовите лизингови договори наемодателят следва да :

 • отчита като дългосрочно вземане определените в договора наемни плащания; в сумата им се включват: справедливата (продажната) цена на отдадения актив; разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди;
 • отписва отдадения актив по неговата балансова стойност;
 • отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на подлежащите на получаване суми по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
 • отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.

За наемодателя финансовият лизинг за даден актив формира два вида приход:

 • печалба или загуба, еквивалентна на печалбата или загубата, която би се получила от пряката продажба на наемания актив по продажни цени;
 • финансов приход за срока на лизинговия договор.

Финансовият разход се разпределя през срока на лизинговия договор. Признаването на текущ разход за лихви става в същото съответние, в каквото се намира дадената лизингова вноска спрямо общото задължение по договора. Активът се амортизира съобразно възприетата в предприятието амортизационна политика по отношение на подобен вид активи. Често определянето на справедливата цена на актива е проблем за лизингополучателите. Трябва да се знае, че безлихвен лизинг няма, финансовият лизинг винаги има някаква цена, оскъпяване на това, че цената няма да бъде платена веднага. Съществува стремеж при някои лизингодатели оскъпяването да се завоалира. При условията на оперативен лизинг, лизингополучателите отчита като разход и задължение наемните плащания във връзка с актива. Тук получените активи се отчитат задбалансово.

Лизингодателите отчитат цялата сума на наемния договор като вземане от лизингополучателя

Необходимо е в началото на договора лизингодателят да признае приход от продажбата, все едно че активът е бил продаден, а разликата между сумата на договора и прихода от продажбата да се отрази като разсрочен финансов лизинг.

Съгласно постановките на ЗДДС лизингодателят начислява ДДС върху стойността на актива при предаването му. Лизингополучателят ползва ДДС в пълния му размер като данъчен кредит.

Продажната“ цена на актива трябва да съответсва на цената на актива, за която той би бил продаден при обикновена продажба. Лизингодателите отписват от своите баланси предоставените при условията на финансов лизинг активи.

При оперативен лизинг, лизингодателите отчитат като приход получените наемни плащания и като разход амортизациите на съответните активи.

Пример 1

„Плюс Минус“ ООД закупува на лизинг микробус „Мерцедес“ и сключва договор за финансов лизинг с „Лизинг“ ООД при следните условия:

стойност на договора – 13000 лв.

Срок на договора – 12 месеца

Първоначална вноска (30%) - 3900 лева

Дължима стойност по договоря в момента на сключването му (13000-3900) – 9100 лв.

Лихва - 1000 лв.

Част от отчетната стойност на актива, включена в дължимата стойност по финансовия лизинг в момента на сключването му - 8100 лв.

Отчетна цена на наетия актив (13000 – 1000) – 12000 лв

месечна анюитетна вноска - 758,33 лв, т.ч.

Сума на дължимия наем (8100:9100 = 0,89; 0,89 х 758,33 = 674,91 лв)

Сума на дължимата лихва (1000:9100 = 0,11; 0,11 х 758,33 = 83,42 лв)

 • за отразяване на общото задължение към лизингодателя за периода на договора за финансов лизинг:

Дт с/ка 207 Транспортни средста 12000

Дт с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 1000

Кт с/ка 159 Други заеми и дългове 13000

 • за отчитане на първоначалната вноска и дължимия върху нея ДДС 20%

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 3900

Дт с/ка 4531 разчети за ДДС 780

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева 4680

Забележка:

Съгласно ЗДДС чл.6 ал.2/3 фактимеското предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката; тази разпоредба не се прилага, когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката;

Съгласно ППЗДДС чл.12 (5) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на договор за лизинг, в който не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост. Счита се, че в един договор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на собствеността се изисква изрично волоизявление на лизингополучателя и допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора.

За целите на ДДС при финансовия лизинг има два варианта:

ВАРИАТ 1, В КОЙТО ИЗРИЧНО Е ПРЕДВИДЕНО ПРЕХВРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СТОКАТА.

В този случай се начислява цялото ДДС още при възникване на данъчното събитие:

Дт с/ка 207 Транспортни средства 12000

Дт с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 1000

Кт с/ка 159 Други заеми и дългове 13000

За отразяване на фактурата за първата вноска:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 3900

Дт с/ка 4531 Разчети за ДДС 2400

Кт с/ка 401 Доставчици 6300

Дт с/ка 401 Доставчици 6300

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева 6300

Следва месечните вноски / без ДДС за главницата, а лихвата – по избор чл.46 ал.2 ЗДДС/

ВАРИАНТ 2. КОГАТО В ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ Е УГОВОРЕНА САМО ОПЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА.

Тук се има предвид, че опцията дава право на лизингополучателя да получи правото на собственост върху стоката след изтичане на срока на лизинга с една допълнителна вноска (с остатъчна стойност), различна от дължимите по договора, или пък да се откаже от опцията. Повечето лизингови компании прилагат такава опция към клиентите се, за да не ги натоварват с еднократна вноска на ДДС.

Да приемем, че 1000 лв. е допълнителната вноска (остатъчна стойност), взимаме я от цената на актива.

Променят се сумите по месечните вноски.

Месечна анюитетна вноска – 675 лв., в т.ч.

Сумана на дължимия наем (7100:8100 =0,87565; 0,8765 х 675 = 583,88 лв.)

сума на дължимата лихва (1000:8100 = 0,1235; 0,1235 х 675 =83,36 лв)

Дт с/ка 207 Транспортни средства 12000

Дт с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 1000

Кт с/ка 159 Други зеами и дългове 13000

 • за отразяване на фактурата за първата вноска:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 3900

Дт с/ка 4531 Разчети за ДДС 780

Кт с/ка 401 Доставчици 4680

Дт с/ка 401 Доставчици 4680

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева 4680

 • за отразяване на месените вноски:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 675

Дт с/ка 4531 Разчети за ДДС 135

(приемаме, че лихвата е облагаема)

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лема 810

 • окончателна вноска за остатъчната стойност – при прехвърляне на собствеността:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 1000

Дт с/ка 4531 Разчети за ДДС 200

Кт с/ка 401 Доставчици 1200

 • за начислената амортиация на полученият дълготраен актив в размер определен със счетоводната политика на дружеството:

В случая приемаме, че е използван линейния метод и той се амортизира с 25% на година (12000 х 25% = 3000 лв. на година).

Дт с/ка 603 Разходи за амортизация 3000

Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА 3000

 • за направената от лизингополучателя първа погасителна вноска:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове 783,33

Дт с/ка 4531 Разчети за ДДС 151,67

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева 910,00

 • за признаване на финансовите разходи – разходи за лихви за текущи разходи през отчетната година:

Дт с/ка 621 Разходи за лихви 83,42

Кт с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 83,42

 • за отнасяне на платената лихва на лизингодателя за сметка на финансовия резултат за отчетния период:

Дт с/а 123 Печалба и загуба от текущата година 83,42

Кт с/ка 621 Разходи за лихви 83,42

Когато не е напълно усвоен разходът за бъдещ период, салдото по сметка 624 Финансови разходи за бъдещи периоди следва да се покаже в счетоводния баланс в статията Разходи за бъдещи периоди.

2.Експлоатационен лизинг е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг.

При експлоатационните лизингови договори наемодателят:

 • отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация (когато те са амортизируеми);
 • отразява начислените в негова полза наемни вноски като постъпления от продажби в текущия период;
 • начислените разходи за амортизации се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния експлоатационен лизингов договор.

При експлоатационни лизингови договори наемателят следва да отчита:

 • като разходи за външни услуги начислените наемни вноски;
 • чрез задбалансови сметки наетите активи по справедливата им цена.

Извършените от наемодателя или от наемателя разходи, свързани с подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.) се отчитат като разходи за дейността за текущия периед. Когато в лизингов договор освен наемните плащания (наемът) се предвиждат и допълнителни плащания - например за извършване на ремонти и подобрения, за изплащане на застраховки на отдадения актив и други - те се отчитат отделно от наема.

Счетоводи операции при експлоатационен лизинг

Счетоводно отчитане при лизингополучателя:

 • за отразяване на получения по задбалансов път на получения чужд ДМА под наем:

Дт с/ка 91 Други условни активи (Наети ДА)

Кт с/са 99 Други условни пасиви

 • за начисляване на наема:

Дт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Дт с/ка 4531 ДДС на покупки

Кт с/ка 401 Доставчици

 • за приключване на начисления разход за наем според приетата методика за отчитане на разходита: (може да се използват и сметките от група 61 Радходи за дейността):

Дт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

Кт с/ка 703 Приходи от продажба на услуги

 • за изплащане на начисленото задължение:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка гр. 50 парични средства

 • за отразяване по задбалансов път на върнатия чужд ДМА взет по реда на експлоатационен лизинг:

Дт с/ка 99 Други условни пасиви

Кт с/ка 91 Други условни активи (Наети ДА)

Прилагат се същите изисквания като при финансовия лизинг за опевестяване в приложението към годишния финансов отчет при лизингополучателя.

Счетоводно отчитане при лизингодателите:

За експлоатационният лизинг може да се каже, че той възмездно предоставя за определен срок правото на ползване на активу което не поражда промени в статута на собствеността върху него, а само стопански операции, свързани с използването му.

Счетоводното отчитане на експлоатационния лизинг при лизингодателите е уредено по сходен начин и в двата стандарта СС17 и МСС17.

Лизингодателите представяне в своите баланси активите, държани за отдаване по експлоатационни лизингови договори, в съответсвие със същността на актива т.е. ДМА отдаден на лизинг не се отписва от баланса – остава собственост на лизингодателя.

Лизинговиат доход трябва де се признава като доход по линейния метод за срока на лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по – точно времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив. Отчита прихода от неам като текущ приход от дейността.

Направените от лизингодателя разходи, свързани с подготовката и сключването на лизинговия договор, се отчитат като текущ разход за дейността в момента на извършването им.

 • за направление на съответните разходни сметки може да се използват както сметките от гр. 61 Разходи за дейността, така и директното им отнасяне по сметка 709 Други приходи от дейността:

Дт с/ка група 60 Разходи по икономически елементи

Кт с/ка група 40 Доставчици и свързани с тях сметки

Кт с/ка група 50 Парични средства

 • за начисляване на дължима лизингова (наемна) вноска:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 709 Други приходи

Кт с/ка 4532 ДДС на продажбите

 • за начисляване на разходи за амортиация на лизинговия обект и отнасянето им по предназначението:

Дт с/ка 603 Разходи за амортизация

Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА

Дт с/ка 709 Други Приходи от дейността

Кт с/ка 603 Разходи за амортизация

Може да се състави и следната операция:

Дт с/ка 709 Други приходи от дейността

Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА

 • за получаване на лизинговата (наемна) вноска:

Дт с/ка група 50 Парични средства

Кт с/ка 123 Печалба и загуба от текущата година

 • при загуба

Дт с/ка 123 Печалба и загуба от текущата година

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

По отношение на оповестяването в приложението към годишния финансов отчет, лизингодателят следва да оповести:

 • стойността на предоставените по лизингов договор активи – по отделно за всеки вид договор;
 • общата сума на вземанията по лизингови договори;
 • условните наеми, признати като приходи;
 • общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингодатеря;
 • отчетната стойност на активите по видове и начислената към датата на съставянето на отчета амортизация, когато експлоатационните лизингови договори обхващат значителна част от дейността на лизингодателя.

3.Неотменимият лизинг представлява лизингов договор, който е отменим само в следните случаи:

 • при настъпването на някаква непредвидено обстоятелство, с разрешение на наемодателя;
 • ако наемателят сключи нов лизингов договор за същия или за равностоен актив със същия наемодател, или
 • при изплащане от страна на наемателя на такава допълнителна сума, която от самото начало осигурява в голяма стерен продължаването на лизинговия договор.

Сделката за продажба с обратен лизинг е свързана с продажбата на актив от доставчик и отдаването под наем на същия актив обратно на доставчика. Лизинговото плащане и продажната цена са взаимнозависими, тъй като се договарят в пакет. Счетоводното третиране на продажба с обратен лизинг зависи от вида на съответния лизингов договор. Когато резултатът от продажба с обратен лизинг е финансов лизинг, всяко превишение на прихода от продажбата над балансовата стойност на актива не трябва да се признава незабавно за приход във финансовите отчети на продавача - наемател. Когато обратният лизинг е финансов лизинг, сделката е средство за предоставяне на финансиране от наемодателя на наемателя, като активът се явява обезпечение. По тази причина не е целесъобразно превишението на прихода от продажбата над балансовата стойност да се разглежда като приход. Такова превишение се разсрочва и амортизира през целия срок на лизинговия договор.

Когато резултатът от продажба с обратен лизинг е експлоатационен лизинг и е ясно, че сделката се определя според справедливата стойност, всяка печалба или загуба трябва да се признава незабавно. Ако продажната цена е по-ниска от справедливата стойност, всяка печалба или загуба трябва да се признава незабавно, освен в случаите, когато загубата се компенсира от бъдещите лизингови плащания под пазарната цена. Тогава загубата трябва да се разсрочва и амортизира пропорционално на лизинговите плащания през периода, през който се очаква активът да бъде използван. Ако продажната цена е no-висока от справедливата стойност, превишението над справедливата стойност трябва да се разсрочва и амортизира през периода, през който се очаква активът да бъде използван. Когато обратният лизинг е експлоатационен лизинг и лизинговите плащания и продажната цена се определят според справедливата стойност, това по същество е обикновена продажба и всяка печалба или загуба се признава незабавно. При експлоатационните лизингови договори, ако справедливата стойност в момента на сделката за продажба с обратен лизинг е по-ниска от балансовата стойност на актива, незабавно се признава загуба, равна на разликата между балансовата стойност и справедливата стойност.

При този вид сделка доставчикът не продава актив на клиента, като на свой ред клиентът го предоставя на лизинг олратно на доставчика. Цената на лизинговия договор и продажната цена обикновено се договарят в пакет.

Счетоводното третиране на продажбата с обратен лизинг зависи от вида на съответния лизингов договор.

Ако резултатът от продажба с обратен лизинг е финансов лизинг, всяко превишение на прихода от продажбата над балансовата стойност на актива не трябва да се признава незабавно за приход във финансовите отчети на продавача – лизингополучател.

Вместо това то трябва да се разсрочва и амортизира през целия срок на лизинговия договор.

Ако резултатът от продажбата с обратен лизинг е оперативен лизинг и е ясно, че сделката е определена според справедливата стойност, всяка печалба или загуба следва да се признава веднага. Ако продажната цена е по – ниска от справедливата стойност, превишението над справедливата стойност се разсрочва като приход за периода на използване на актива.

Счетоводно отчитане на делките по договори за обратен лизинг.

Сделките при договори за обратен лизинг предлагат оригинална форма на стоково кредитиране, която не само използва предимствата на прекия лизинг, но предлага и нови такива. Този вид договори за лизинг удовлетворяват определени потребности на участниците в стопанския живот на национално и международно равнище.

Сделката за обратен лизинг се състои от две съставни сделки – покупко – продажба между страните в сделката, при която продавачът предоставя на купувача собствеността на актива и лизингов договор, при който купувачът, вече в качество на лизингодател, прехвърля на продавача, вече лизингополучател, право да ползва актива.

Счетоводното отразяване на продажба с обратен лизинг се определя от вида на лизинговия договор (финансов или експлоатационен), сключван между страните.

Постановките на МСС 17 Лизинг и СС 17 Лизинг по отношение на реализирането на този вид договори са сходни.

Възможни са два варианта на продажбата с обратен лизинг.

Първи вариант: Ако резултатът от продажбата е финансов лизинг, продавачът (лизингополучател) не трябва да признава незабавно като доход във финансовите си отчети всяко превишение на прихода от продажба над балансовата (преносна) стойност. Това се определя от факта, че в случая, сделката е средство за предоставяне на финансиране от лизингодателя на лизингополучателя, а активът е своеобразно обезпечение. По тази причина не е целесъобразно превишението на прихода от продажба над балансовата стойност да се разглежда като доход. Това превишение се разсрочва и амортизира през целия период на договора.

Пример:

Предприятие продава на друго предприятие товарен автомобил, който има:

първоначална стойност 25000 лв.

начислена до момента на продажбата амортизация 10000 лв.

балансова стойност 15000 лв.

продажна цена без ДДС 18000 лв.

Продажна цена с ДДС 21600 лв

След продажбата, предприятието продавач (по договор за покупко – продажба), сключва с предприятието купувач, договор за обратен финансов лизинг, при следните условия:

цена на наемните плащания 22000 лв.

справедлива стойност 18000 лв.

срок на договора 2 години

лихва 4000 лв.

Счетоводно отчитане при продавача:

При отразяване на продажбата с обратен финансов лизинг, превишението на продажната цена без ДДС (18000 лв.) над балансовата стойност на актива (15000 лв.), следва да се отрази като разсрочен разход:

Дт с/ка 411 Клиенти 21600

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността 15000

Кт с/ка 751 Нефинансови приходи за бъдещи периоди 3000

Кт с/ка 4532 ДДС на продажбите 3600

Продаденият товарен автомобил и начислената му до този момент амортизация се отписват:

Дт с/ка 241 Амортизация на ДМА 10000

Дт с/ка 709 Други приходи от дейността 15000

Кт с/ка 207 Транспортни средства 25000

При отразяване покупката, в условията на обратен финансов лизинг, продавача (лизингополучател) следва да заприходи авдтомобила по справедливата му стойност. Разликата между нея и цената на договора се представя като разсрочен финансов разход:

Дт с/ка 207 Транспортни средства 18000

Дт с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 4000

Кт с/ка 159 Други заеми и дългове 22000

Счетоводно отчитане при купувача:

Отразяване покупката на товарния автомобил:

Дт с/ка 207 Транспортни средства 18000

Дт с/ка 4531 ДДС на покупките 3600

Кт с/ка 401 Доставчици 21600

Закупеният автомобил се предоставя при условията на финансов лизинг на продавача (лизингополучател):

Дт с/ка 229 Други дългосрочни финансови активи 22000

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността 18000

Кт с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди 4000

Отписва се предадения автомобил:

Дт с/ка 709 Други приходи от дейността 18000

Кт с/ка 207 тРанспротни средства 18000

Втори вариант: Ако резултатът от продажбата с обратен лизинг е експлоатационен лизинг и е ясно, че сделката се определя според справедливата стойност, всяка печалба или загуба трябва да се признава незабавно. Това е така, защото в случая ( когато обратният лизинг е експлоатационен) „ и лизинговите плащания и продажната цена се определят според справедливата стойност, това всъщност е обикновена продажба и всяка печалба или загуба се признават незабавно“.

Ако продажната цена е по – ниска от справедливата стойност, всяка печалба или загуба трябва да се признава незабавно, освен в случаите, когато загубата се компенсира от бъдещите лизингови плащания под пазарната цена, загубата трябва да се разрочва и амортизира пропорционално на лизинговите плащания през периода, през който се очаква активът да бъде използван.

Ако продажната цена е по – висока от справедливата стойност, превишението над справедливата стойност трябва да се разсрочва и амортизира през периода, през който се очаква да бъде използван.

За експлоатационните лизингови договори, ако в момента на сделката за продажба с обратен лизинг, справедливата стойност е по – ниска от балансовата стойност на актива, незабавно се признава загуба, равна на разликата между балансовата стойност и справедливата стойност. При финансовите лизингови договори подобна корекция не се налага, освен ако не е настъпила обезценка на стойността. В този случай балансовата стойност се намалява до възстановимата стойност, съобразявайки се с СС 36 Обезценка на активи.

Посоченият пример за обратен лизинг, ще се изследва при същите условия, с разликата, че вида на лизинговия договор при обратен лизинг сключен между двете страни е експлоатационен.

Счетоводно отчитане при продавач (лизингополучателя):

 • за отразяване на продажбата – разликата между продажната цена на автомобила и неговата балансова стойност се отразява веднага като текущ приход:

Дт с/ка 411 Клиенти 21600

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността 18000

Кт с/ка 4532 дДс на продажбите 3600

 • за получаване на вземането от клиенти:

Дт с/ка група 50 Парични средства 21600

Кт с/ка 411 Клиенти 21600

 • за изписване на автомобила, заедно с начислените му до момента амортизации:

Дт с/ка 241 Амортизация на ДМА 10000

Дт с/ка 709 Други приходи от дейността 15000

Кт с/ка 207 Транспортни средства 25000

Обратното придобиване на актива няма да се атрази със статия при продавача (лизингополучател), тъй като той е нает при условия на експлоатационен лизинг

Счетоводно отчитане при купувача (лизингодател):

 • за покупка на автомобила:

Дт с/ка 207 Транспортни средства 18000

Дт с/ка 4531 ДДС на покупките 3600

Кт с/ка 401 Доставчици 21600

 • за изплащане на задължениято към доставчици:

Дт с/ка 401 Доставчици 21600

Кт с/ка група 50 Парични средства 21600

Отдаването на закупеният автомобил, при условията на обратен експлоатационен лизинг, няма да се осчетоводява. Ще се отразяват само приходите от наема и ще се начислет амортизации на закупения и преотдаден по експлоатационен лизинг договор.

Вижте още полезна информация за счетоводен софтуер Плюс Минус.