Публикувано на: 2014-08-13

Cъгласно чл. 9, ал.2 от Наредбара за медицинска експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.

В практиката често се случва болничен лист да се представи, когато заплатите за месеца, в който е периода на отсъствието за временна неработоспособност, са вече начислени и данните от осигурителя са вече подадени. В този контекст са възможни два варианта: 1.На лицето не е въвеждано отсъствието за временната неработоспособност и му е начислена заплата без болничния; 2.Дните на болничния са въведени като отсъствие Неплатен отпуск

Пример към вариант 1.  Текущ месец – август. През месец Юли на лицето е начислена заплата за пълен работен месец. Подадени са Декл.1 и  Декл.6, внесени са дължимите осиг. вноски и ДОД. Представя по-късно болничен лист считано от 10.07-15.07.

Последователност на работа в софтуер за заплати Плюс Минус:

В месеца, за който се отнася болничния лист: /месец Юли/

1. Влиза се в Екран ОТСЪСТВИЯ и се въвеждат дните на временната нетрудоспособност 2. В екран ЗАПЛАТИ се натиска бутон ЗАПИШИ, за да се запишат новите данни 3. Генерира се Декларация 1- корекция само за маркираните 4. Декларация Образец 6 за дължимите осигуровки следва да се подаде с код Корекция, тъй като са внесени в повече осиг. вноски.  Срещу код Корекция се избира ДА. Като суми се извеждат осигурителните вноски за фирмата намалени с надвнесените за дните в отсъствие.

Съгласно чл.6а ал.9 Декларация Обаразец 6 може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията (в случая до края на месец Септември). След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

В текущия месец: /в месец Август/

1. В перо 138 Сума болн. минал месец се записва чистата сума за удържане от лицето със знак минус.

Перо 138 Сума болн. минал месец е разплащателно перо с непостоянен характер. То не влиза в  средно дневна договорена заплата за изчисляване на болничен, в БТВ за определяне обезщетения КТ и за определяне на полагаем отпуск. Не влиза в Осигурителния доход и Облагаемата сума за месеца. Влиза ЕДИНСТВЕНО в сума за получаване от текущия месец. Използва се единствено в посочения случай.

Пример към вариант 2. Текущ месец – август.  За месец Юли дните в болничен са въведени като неплатен отпуск . Подадени са Декл.1 и Декл.6, внесени са дължимите осиг. вноски и ДОД. Представя по-късно болничен лист считано от 10.07-15.07.

Последователност на работа в софтуер за заплати Плюс Минус:

В месеца, за който се отнася болничния лист: /месец Юли/

1. За да се видят декларираните вече осиг. вноски за лицето се извежда справка Разчети НАП 2. Влиза се в екран ОТСЪСТВИЯ и се изтрива отсъствието с перо 27 Неплатен отпуск (лице) 3. В екран Заплати се натиска бутон ИЗТРИЙ , за да се изтрият записаните данни за лицето за този месец. 4. Отново се влиза в Екран ОТСЪСТВИЯ и се въвежда новият вид отсъствие като Общо заболяване. 5. В екран ЗАПЛАТИ се натиска бутон ЗАПИШИ, за да се запишат новите данни 6. Генерира се Декларация 1- корекция само за маркираните 7. Декларация Образец 6 следва да се подаде само с разликата между осигуровките. За целта се извежда Декларация Обр.6 - редовни данни. Натиска се бутон КОРЕКЦИЯ. Записва се ръчно разликата между подадените и новите осигурителни вноски. Натиска се бутон ЗАПИШИ.

В текущия месец: /месец Август/

1. В перо 138 Сума болн. минал месец се записва чистата сума за доплащане на лицето със знак плюс.

ВАЖНО: Този вариант на въвеждане на болничен от минал месец е приложим единствено за версии на ПП Плюс Минус след м. Август 2014 г.

Използването му в по-стари версии на програмата е неприложимо.