Публикувано на: 2017-02-06

С промените в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2017 се регламентира нов начин на коригиране размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане. Задълженията на страните по доставката, данъчния период, документирането и отразяването в отчетните регистри на корекцията са описани в чл. 78, ал. 4 и 5 от закона и в чл. 66, ал. 1 и 2 от правилника за прилагането му.

Съгласно чл. 78, ал. 4 и 5 от закона, регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, включително и когато е прекратена регистрацията по този закон на доставчика.

В чл. 66, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност е регламентиран начина за документиране и отразяване в отчетните регистри по ДДС на корекцията на ползвания данъчен кредит. Без значение дали доставчикът е издал кредитно известие, регистрираното лице съставя протокол, в срок от 5 дни от развалянето на доставката. Този протокол съдържа следните задължителни реквизити:

1. номер, дата; 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето; 3. основание за извършване на корекцията; 4. размер на ползвания данъчен кредит; 5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; 6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова.

Въпросния протокол се отразява в дневника за покупките със знак (-) и справка- декларацията за съответния данъчен период.

Важно! Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки.

За целта в счетоводен софтуер Плюс Минус е разработен документ Протокол корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС с тип –П и име на файл Protokol78.xls. След запис на документа се записват счетоводните операции към него, а в дневника за покупките постъпват данните за протокола със знак минус, в зависимост от това дали сделката е била с право на пълен или на частичен данъчен кредит както следва:

За сделки с право на пълен данъчен кредит**:**

Колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит.

Колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

За сделки с право на частичен данъчен кредит**:**

Колона 12 – Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът с право на частичен данъчен кредит Колона 13 – ДДС с право на частичен данъчен кредит.

Счетоводната операция при запис на протокола е  Дт с-ка 4531 Начислен ДДС за покупките / Кт с-ка 709 Други приходи от продажби с данъчния кредит за аванса с отрицателен знак.

При получаване на кредитно известие от доставчика, то не трябва да се отразява в дневник покупки. За тази цел, в счетоводен софтуер Плюс Минус е направено за година 2017 и следващи когато се издава кредитно известие и вида на счетоводната операция е Аванс, отметката Влиза в дневника по ДДС да е изключена, т.е. документа да не се отразява в дневника за покупките.

След въвеждане и запомняне на известието, ще се запишат следните счетоводни операции: Дт с-ка 402 Доставчици по аванси/ Кт с-ка 401 Доставчици– с данъчната основа за аванса с отрицателен знак

Дт с-ка 4531 Начислен ДДС за покупките / Кт с-ка 401 – с данъчния кредит за аванса с отрицателен знак Дт с-ка 4531 Начислен ДДС за покупките / Кт с-ка 709 – с данъчния кредит за аванса с положителен знак.

Тук можете да прочетете повече за нашата безплатна програма за фактуриране.