Публикувано на: 2014-04-15

В саѝта на НАП е поместен актуализиран наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. Бихме искали да обърнем внимание на някои особености, поместени в него, относно коригирането и заличаването на Декларация Образец 6:

Съгласно чл. 6а, ал. 9 и ал. 11 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г, сроковете за коригирането на Декларация 6 са следните:

-        Декларация Образец 6, подадена от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.

-        Декларация Образец 6, подадена от самоосигуряващите се лица, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

-        Декларация Образец 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

-        Декларация Образец 6, подадена от работодателите за данъка по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

В поле 7 се попълва код корекция- когато се намалява размера на декларираните задължения за съответния месец. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Попълва се точния размер на задълженията за съответния месец (т. 10 до т. 17) и се посочва същата дата в т. 18.

Пример: Изплатено възнаграждение на 18 юли 201****4 г. за месец юни на работещите по трудово правоотношение лица и са определени осигурителни вноски в следните размери:  за ДОО -  700,00 лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд -  80,00 лв.; за здравно осигуряване - 150,00 лв. Подадена е Декларация обр. № 6 със следното съдържание. Установено е, че поради допусната техническа грешка е определен некоректен размер (700лв.) на дължимите осигурителни вноски за ДОО вместо 650 лв.

_ За да се подаде  Декларация обр. № 6 за корекция в софтуер за заплати Плюс Минус е необходимо_:

 1. Дата на изплащане/начисляване: Отново се посочва 1****8 юли 201****4
 2. Влизат данните от месец: (yyyymm):посочва се 201406
 3. Вид плащане: Заплати изплатени
 4. Код корекция: от падащото меню се избира ДА /По този начин като код корекция на хартиения носител ще се запише „К“, а в електронния 1/
 5. Избира се бутон Изведи- програмата извежда Декларацията с Вид на плащане 5 и попълнените суми за съответните осигурителни вноски. В т. 18 е същата дата на подадената преди това декларация.
 6. Ако се налага коригиране на суми се избира  бутон Корекция. Правят се необходимите корекции и се избира бутон Назад
 7. За запис на фаѝла се избира бутон Запиши.

С код “К” не се коригират данни в полетата на т. 1 – код на осигурителя, т. 9 – месец и година и т. 18 – дата на изплащане/начисляване. Коригирането на тези данни се извършва по следния начин**:**

Последователност за коригиране на т. 1 код на осигурителя.

Подава се една декларация обр. № 6 с попълнен некоректния ЕИК на търговеца в полето на т. 1

 1. Код корекция: от падащото меню се избира ДА/По този начин като код корекция на хартиения носител ще се запише „К“, а в електронния 1/
 2. Дата на изплащане/начисляване: Отново се посочва същата дата от редовната декларация
 3. В полетата на точки от 10 до 17 се попълват нули.

Подава се друга декларация обр. № 6 с попълнен коректния ЕИК на търговеца в полето на т. 1

 1. Код корекция: от падащото меню се избира НЕ /По този начин като код корекция на хартиения носител ще се запише „0“, и в електронния 0/
 2. Дата на изплащане/начисляване: Отново се посочва същата дата от редовната декларация
 3. В полетата на точки от 10 до 17 се попълват дължимите суми.

Последователност за коригиране на  т. 9 – месец и година и т. 18 – дата на изплащане/начисляване.

Пример_: Подадена е некоректно попълнена декларация обр. № 6 с грешка в т. 9 месец и година (попълнено е 04.201__4_ г., вместо 05.201__4 г.) и грешка в т. 18 (попълнено е 16.06.201__4 г. вместо 05.06.201__4 г.):

Подава се една декларация обр. 6 с грешните данни:

 1. Код корекция: от падащото меню се избира ДА. /По този начин като код корекция на хартиения носител ще се запише „К“, а в електронния 1/
 2. Дата на изплащане/начисляване: Посочва сгрешената дата от редовната декларация
 3. Влизат данните от месец: (yyyymm):Посочва се сгрешеният месец от редовната декларация
 4. В полетата на точки от 10 до 17 се попълват нули.

Подава се друга декларация обр. № 6 с верните данни

 1. Код корекция: от падащото меню се избира НЕ. /По този начин като код корекция на хартиения носител ще се запише „0“, и в електронния 0/
 2. Дата на изплащане/начисляване: Посочва се  вярната дата
 3. Влизат данните от месец: (yyyymm):Посочва се верният месец
 4. В полетата на точки от 10 до 17 се попълват коректните данни

При промяна на декларирано задължение с декларация образец № 6 (в намаляване и/или в увеличаване) за дължими вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството, въведено с разпоредбата Наредба Н-8 от 29.12.2005 г.

Декларация образец № 6, не се подава, когато с декларация/и образец № 1 се коригират данни във връзка с установени задължения от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс