Корекция на подадената информация със справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ

Публикувано на: 2024-02-09

В практиката често възникват въпроси относно извършването на корекции или допълнения в подадените данни в Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, при установяване на пропуски или грешки от страна на задължените лица.

На основание чл. 73, ал. 9 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

При извършването на корекции в подадените данни е необходимо да се имат предвид указанията за попълването, посочени с утвърдения образец от НАП.

Характерна особеност при попълването на тази справка, по която се отличава от Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, е че за всяко физическо лице се попълва отделна част ІІ.

При откриване на грешка в данните, подадени от работодателя за това физическо лице, корекция следва да се направи, като се попълва нова част ІІ за същото лице. Това е така, тъй като цифрата по т. 1 Код корекция в част ІІ (0 – за основни данни, 1 – за коригиращи данни и 8 – за заличаващи данни) се отнася за всички данни, подавани от работодателя за конкретното физическо лице (за цялата част ІІ).

От това следва, че в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ не може да се прави корекция само за отделен вид доход (код 101, 102 или 103), когато работодателят е описал данни за едно физическо лице с различен код за вида на дохода.

Коригиращи/ заличаващи данни за едно лице се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице.

Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи/ заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода.

Пример:

Подадена е Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2023 г. на 10 физически лица. Едно от лицата е съдружник в предприятието и за част от годината е полагало личен труд в него. Лицето работи в предприятието и по договор за управление и контрол.

Установява се, че е пропуснато да се посочат изплатените доходи с код 102, във връзка с положения от съдружника личен труд.

Работодателят ще трябва да попълни нова Част ІІ за това физическо лице, като в т. 1 ще трябва да посочи 1, да опише отново доходите по договора за управление и контрол, които са декларирани в първоначално подадената справка с код 101, и да добави пропуснатите доходи с код 102 и съответстващите им данни за данък и внесени чрез предприятието осигурителни вноски на самоосигуряващото се лице.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвеждат се данни за положения личен труд за вид осигурен 12 за съответните месеци.

Преди извеждане на справката в поле Извеждане за се избира Служител , в поле Изключи вид осиг. се изтрива 12 , в поле Вид на подаваните данни се избира Коригиращи данни. При така зададени настройки ще се изведе справка с код 1 – за коригиращи данни и попълнени суми за код 101 и код 102.

Пример:

Подадена е Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2023 г. на 10 физически лица.

Установява се, че е пропуснато да се посочи ползваното данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за едно от лицата.

Работодателят ще трябва да попълни нова Част ІІ за това физическо лице, като в т. 1 ще трябва да посочи 1, да опише отново доходите с коректните стойности.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

От Операции/ Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ се въвежда ползваното данъчно облекчение за деца за избраното лице. В екрана с настройките към операцията се включва отметка Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения и се записва.

Преди извеждане на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в поле Извеждане за се избира Служител , в поле Вид на подаваните данни се избира Коригиращи данни. При така зададени настройки ще се изведе справка с код 1 – за коригиращи данни и попълнена сума в т. 15 Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.