Корекция на подадената информация със справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Публикувано на: 2024-02-07

В практиката често възникват въпроси относно това какви са възможностите за извършването на корекции или допълнения в подадените данни в Справка по чл. 73, ал. 1, при установяване на пропуски или грешки от страна на задължените лица.

На основание чл. 73, ал. 9 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

При извършването на корекции в подадените данни е необходимо да се имат предвид указанията за попълването, посочени с утвърдения образец от НАП.

Основни данни, подавани от един и същ ЕИК на платец на дохода, с всяка следваща справка се натрупват към вече подадените с предходните справки от същия платец на дохода.

Не се допуска наличие на повече от един запис с основни данни, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход.

Коригиращи/ заличаващи данни за едно лице и код на доход се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице, код на доход и платец на дохода.

Не се допуска едновременно подаване на основни и коригиращи/ заличаващи данни, от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход.

Пример:

Подадена е справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2023 г. на 5 физически лица. Установява се допусната грешка по отношение размера на дохода за едно от лицата – изплатеният доход е в размер на 2500 лв., а в справката е посочен доход в размер на 2000 лв.

При подаването на новите данни трябва да се посочи код 1 в колона 1 на част ІІ, като е необходимо да има пълно съответствие с идентификационните данни за това физическо лице, подадени с код 0 в колона 1 на част II. Единствената разлика в конкретния пример ще бъде в колона 11 Брутен размер на дохода, където вместо 2000 трябва да се посочи коректната сума от 2500 лв.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Преди да се изведе справката в поле Вид на подаваните данни се избира Коригиращи данни. След извеждане на справката чрез двоен клик на мишката върху номера на реда се изтриват редове за останалите лица. За избраното лице всички колони се запазват както са били подадени и единствено в колона 11 Брутен размер на дохода трябва да се попълни коректната сума.

Пример:

Подадена е справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2023 г. на 5 физически лица. Установява се допусната грешка по отношение вида на дохода за едно от лицата, като вместо с код 401 (Доходи от наем на недвижимо имущество) доходът е посочен с код 3073 (Консултантски услуги в различни области).

В този случай корекцията ще се извърши, като най-напред се заличат данните, подадени за това лице с код на дохода 3073. За целта в колона 1 на част ІІ трябва да се посочи код 8 и да се опишат останалите данни, подадени за това лице. На следващия ред следва да се посочат коректните данни за лицето. В колона 1 на част ІІ се посочва код 0 и се попълват всички коректни данни за лицето, като в колона 10 Код на дохода се попълва правилният код за вида на дохода 401.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Преди да се изведе справката в поле Вид на подаваните данни се избира Заличаващи данни. След извеждане на справката чрез двоен клик на мишката върху номера на реда се изтриват редове за останалите лица. За избраното лице всички колони се запазват както са били подадени. На следващия ред се посочват коректните данни за лицето. В колона 1 се избира Основни данни и се попълват всички коректни данни за лицето, като в колона 10 Код на дохода се избира правилният код за вида на дохода.