Корекция на данъчната основа по доставки, вземанията по които са станали несъбираеми

При какви условия се намалява данъчната основа и начисления данък по доставката при несъбираеми вземания и как това се въвежда в счетоводен софтуер Плюс Минус

Публикувано на: 2023-07-31

Според чл. 126а, ал. 2 ЗДДС вземането по доставка се счита за несъбираемо, когато настъпи едно от следните обстоятелства:

 1. изтичане на три години за вземане с тригодишен давностен срок или на пет години за вземане с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;

 2. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо, като вземането се счита за несъбираемо само по отношение на недължимата част;

 3. вземането е погасено по силата на закон;

 4. след приключване на изпълнително производство вземането е останало изцяло или частично несъбрано;

 5. производство по несъстоятелност на длъжника - получател по доставката, е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на вземането на доставчика, като вземането се счита за несъбираемо до размера на неудовлетворената част;

 6. изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лева от момента, в който вземането е станало изискуемо;

 7. длъжникът - получател по доставката, е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация, като при частично неудовлетворено вземане вземането се счита за окончателно несъбираемо до размера на неудовлетворената част.

В чл. 126а, ал. 1 ЗДДС са посочени условията за намаляване на данъчната основа и начисления данък при несъбираемо вземане.

При пълно или частично неплащане по облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, по която вземането е несъбираемо, доставчикът, регистрирано по този закон лице, намалява данъчната основа и начисления данък по доставката, когато са налице едновременно следните условия:

Корекция на данъчната основа при несъбираеми вземания

Корекция на данъчната основа при несъбираеми вземания

 1. издадена е фактура за доставката и са спазени изискванията на чл. 86;

 2. получателят и доставчикът по доставката не са свързани лица към момента на доставката и/или към момента, в който е възникнало съответното обстоятелство по ал. 2;

 3. не е извършено възмездно прехвърляне на вземането;

 4. доставчикът може да докаже, че е предприел действия за събиране на вземанията по доставката;

 5. доставчикът е уведомил писмено получателя, който е бил регистрирано по този закон лице към момента на доставка, че счита съответното вземане за несъбираемо на основание ал. 2 и разполага с доказателства, че уведомлението му е било изпратено до адреса на управление на получателя.

Намаляване на данъчната основа и начисления данък се извършва с издаване на кредитно известие, когато получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката, до размера на пълното или частично неплащане по доставката.

Намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва с протокол, когато получателят по доставката е бил нерегистрирано лице към момента на доставката, получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност/ ликвидация или е бил регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане.

Намалението на начисления данък се определя като разликата между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката, до размера на пълното или частично неплащане по доставката.

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане се извършва, когато доставчикът, регистрирано по закона лице, получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисления данък са намалени, или вземането по доставката е погасено изцяло или частично по друг възмезден начин.

Доставчикът е задължен да издаде дебитно известие до размера на полученото плащане или погасяване по доставката.

При получаване на плащане или погасяване по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени с протокол, доставчикът следва да издаде протокол за увеличението на намаления данък, до размера на плащането или погасяването.

Въвеждане в счетоводен софтуер Плюс Минус:

Въвеждане в счетоводен софтуер Плюс Минус

Въвеждане в счетоводен софтуер Плюс Минус

Преди попълване на данните в документите следва да бъдат въведени всички плащания по фактурите.

1. В случаите на доставка, при които се издава кредитно/ дебитно известие:

 • използва се документ Фактура продажба (тип: -ФЕ и име на файл: invoicem.pm). В поле Тип на док. се избира Кредитно известие/ Дебитно известие ;

 • от екран Зареждане на документ се избира фактурата, по която се издава известието;

 • включва се отметка Несъбираемо вземане ;

 • избира обстоятелството, което определя вземането по доставката като несъбираемо в поле Обстоятелство по чл.126а, ал.2 от ЗДДС и се посочва дата в поле Дата на настъпване.

2. В случаите на съставяне на протокол по чл. 126б от ЗДДС:

 • използва се документ Протокол по чл. 126б (тип П126 и име на файл protocol126.pm). Документът обединява два протокола - Протокол по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС и Протокол по чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС. Видът на протокола се избира от поле Вид ;

 • от екран Зареждане на документ се избира предварително записан документ Фактура продажба , по който вземането е несъбираемо и Фактура / и покупка , по които е ползван данъчен кредит за стоки пряко свързани с доставката (при издаване на Протокол по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС ) или предварително записан документ Протокол по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС , с който са били намалени данъчната основа и начисленият данък по доставката (при издаване на Протокол по чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС);

 • избира обстоятелството, което определя вземането по доставката като несъбираемо в поле Обстоятелство по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС и се посочва дата в поле Дата на настъпване. Полетата се попълват автоматично в случаите на Протокол по чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС.