Корекция и заличаване на уведомление по чл.62 ал.5 при грешно подадени данни

Публикувано на: 2023-09-18

При подаване на грешно уведомление за сключване, промяна или прекратяване на трудов договор след да бъдат подадени верни данни.

Кога се подава корекция на уведомление?

При подаване на корекция на уведомление, следва да секоригират сгрешените данни, а всички останали да се подадат във вида, в който са предоставени при първоначалното подаване.

Корекция на уведомление по чл.62 ал.5 влиза с код корекция 1.

Той не се използва в случай, че трябва да се коригират подадените в уведомлението данни в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

За да се подаде корекция на Трудов договор / Допълнително споразумение / Заповед за уволнение в софтуер за заплати Плюс Минус е необходимо вече записаният документ да се преотвори от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.

След като необходимите промени в документа са направени, от падащото меню в поле Код корекция от екрана с Настройки в документа, трябва да се избере Код корекция: 1 – Корекция.

Данните следва да се презапишат от бутон ЗАПИС.

При запис след корекцията се извежда съобщение „Желаете ли документът да фигурира като неподаден в НАП?".

Ако на въпроса се отговори с ДА, то при извеждане на операция Уведомления за трудови договори коригираният документ ще се визуализира и ще може да се генерира файл с уведомление за него.

Ако на въпросът се отговори с НЕ, то промененият документ ще се запише в Издадени документи, но няма да може да се генерира уведомление за него.

В кои случаи се подава заличаване на уведомление, а не корекция?

Заличаване на уведомление се използва в случай, че се налага промяна на първоначално подадени данни за следните точки:

2 - Тип на документа;

3 – ЕИК на работодател;

4 – ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер издаден от НАП;

4.1 – Код за ЕГН или ЛНЧ/ЛН или служебен номер от НАП.

5 – Име на наетото лице;

6 – Презиме на наетото лице;

7 – Фамилия на наетото лице ;

8 – Основание на договор;

9 – Дата на сключване на трудовия договора;

10 – Дата на сключване на допълнително споразумение;

В случаите когато се заличава подадено преди това уведомление за прекратяване на регистриран договор, се попълват също точки 16 и 17 от уведомлението.

16 – Дата на прекратяване на трудовия договор;

17 – Основание за прекратяване на трудовия договор;

В случай, че в някоя от посочените точки са подадени грешни данни, то следва първо да се подава уведомление с код заличаване (2), а след това такова с редовни данни (0).

За да се подаде заличаване на Трудов договор / Допълнително споразумение / Заповед за уволнение в софтуер за заплати Плюс Минус е необходимо вече записаният документ да се преотвори от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.

След като необходимите промени в документа са направени, в екрана с настройки в документа, в поле Код корекция от падащото меню трябва да се избере Код корекция: 2 – Заличаване.

Данните следва да се презапишат от бутон ЗАПИС.

При запис след корекцията се извежда съобщение „Желаете ли документът да фигурира като неподаден в НАП ?".

За да се вижда промененият документ в операция Уведомления за трудови договори и да може да се генерира уведомление за него, е необходимо на въпроса да се отговори с ДА.