Публикувано на: 2011-05-14

1. Как следва да бъдат отразени дните и сумата за времето на нетрудоспособност на осигуреното лицето в месец март/2011 г. във ведомостта и в Декларация обр. 1, ако болничният лист е за 2010 г, т.е. представен е след като месеца, за който се отнася е приключен?

2. По какъв начин следва да се отразят същите данни, ако са за периода 26.02.2010 г. – 03.03.2010 г.?

3. Как следва да бъдат отразени болнични за м. декември 2010 г във ведомостта за месец януари 2011 г., ако всички плащания за 2010 г. са изплатени до 18.12.2010 г.?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ бр. 1/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2007 г.) се изразява следното становище:

Декларация обр. № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” на осигурените лица и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представянето на болнични листи за предходен месец ще доведе до промяна на вече подадени данни за същия месец. Данните за представения болничен лист следва да се отразят в месеца, за който се отнасят. Затова е необходимо да се направи корекция на вече обработените и съхранени данни в Персоналния регистър за този предходен месец. Последните ще бъдат в посока на намаление на дохода, върху който се дължат социални вноски, респективно тези, върху който се дължат здравни вноски, тъй като се променя основанието за тях.

В конкретните примери, за които са поставени въпросите, спазвайки указанията по Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № Н – 8, следва да се направят следните корекции:

Ако болничният лист е за 2010****г., за съответния месец на 2010г. следва да се изготви и подаде коригираща декларация обр. 1 със следните данни:

  • В т. 1 се записва кода за корекция;
  • В т. 16.1 ще се намали броя на отработените дни с осигурителни вноски с дните във временна нетрудоспособност;
  • В т. 16.2 се отразяват действителните дни във временна нетрудоспособност;
  • В т. 17 се посочва размера на платеното парично обезщетение, върху което се дължат здравни вноски;
  • В т. 17.2 се записва дохода, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна нетрудоспособност;
  • В т. 21 следва да се намали размера на осигурителния доход с този, който е начислен за дните във временна нетрудоспособност;
  • В т. 29 следва да се отрази брутното трудово възнаграждение за действително отработените дни;

Освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.

Когато болничният лист обхваща период от два и повече месеца, корекция на данните се извършва за всеки от месеците.

Следва да имате предвид, че когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 12 „Вид осигурен” и се налага да се коригира една от декларациите, едновременно с коригиращата се подават отново и другите.

Корекциите във ведомостта за късно представени болнични листи за предходни периоди следва да се извършат в текущия месец. Същите следва да се направят по начин, който да отразява действителното разпределение на дните и съответстващите се плащания за тях, върху които следва да се начислят и внесат задължителните осигурителни вноски.

Отразяване на корекция за закъснял болничен в софтуер за заплати Плюс Минус

Последователност на работа:

1. Връщаме се в месеца, за който се отнасят данните в представения болничен лист. Нанасяме данните за отсъствието на база болничния лист, записваме фиша за заплати на служителя. Генерираме файл за декларация образец 1 с коригиращи данни за това лице, от Операции/Декларации Обр. 1 и 6/Корекция – само за маркираните.

2. Отново в месеца, за който се отнася болничния - изтриваме дните на отсъствието от фиша и съответно сумата за сметка на работодател и възстановяваме всички начисления от месеца, така както са изплатени по ведомост.

3. В текущия месец - начисляваме заплатата на лицето при пълен месец /в случай, че няма други отсъствия през месеца/, без да отразяваме болничния лист. Генерираме файл за декларация 1 с редовни данни.

4. В текущия месец - попълваме директно във фиша /без да минаваме през екран „Отсъствия”/ дните временна нетрудоспособност от болничния лист. За целта се използват разплащателни пера 12 Болнични минал месец, съответно 19 Болн. минал месец за с/ка раб-л. На код 19 се вписва ръчно и сумата за работодател, така както е изчислена в месеца, за който се отнася болничния лист.

5. В текущия месец – приспадаме сумата, изплатена в повече като заплата в месеца, за който е късно представения болничен. За целта се използва код 110 ФРЗ от предх. Месеци, като сумата се изчислява и се вписва ръчно.