Компенсацията 60 / 40 и отразяването и в Плюс Минус

Публикувано на: 2020-06-16

С § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше приета мярка 60 / 40 за компенсиране на предприятията, засегнати от епидемията. Подробни указания за условията и реда на изплащене на компенсацията са публикувани в Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г.

Компенсацията се предоставя на работодатели, които:

  • със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието;
  • със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;
  • със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Компенсацията е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на който е преустановена работата или е намалено работното време. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. За периода на изплащане на компенсацията работодателя е длъжен да запази заетостта на служителите си.

В софтуер за заплати Плюс Минус

В случай че работодателят е установил намалено работно време, за въвеждане на този период в програмата може да се използва операция Клониране на служител. На новият основен картон се променя параметър Раб.време с размера на новото работо време и се записва документ Допълнително споразумение.

Ако за периода на престой на служителите не е предоставен годишният им платен отпуск, неплатен отпуск и др. вид отпуск, в софтуер за заплати Плюс Минус този период се въвежда чрез запис на отсъствие с код 26 Платен отпуск други.

Отразяване в Декларация образец 1

Съгласно указанията за попълване на Декларация образец 1 дните на платен отпуск се посочват в клетка 16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски. Ако за периода на извънредното положение, служителя е в неплатен отпуск, той се посочва в клетка 16.5 на декларацията.

След като бъде получена сумата на коменсацията тя следва да бъде осчетводена в счетоводен софтуер Плюс Минус и няма отражение в декларация образец 1.