Компенсации за гориво

Публикувано на: 2022-09-01

С промени в ЗДБРБ за 2022г, публикувани в ДВ 52 / 05.07.2022, се определя предоставяне на компенсации за гориво в размер на 0.25лв/л. Компенсацията се предоставя на крайните потребители от крайните разпространители на гориво (бензиностанции), които са регистрирани по ЗДДС и са избрали да предоставят такава компенсация.

При предоставяне на компенсация за гориво, крайните разпространители задължително издават разширен фискален бон. Компенсацията за гориво трябва да се отрази в дневниците по ДДС чрез следните документи:

-Отчет за извършените разширени фискални бонове, който влиза в дневник продажби с код 83.

-Протокол за извършените компенсации, който влиза в дневник продажби с вид 50.

Отразяване на компенсации за гориво в счетоводен софтуер Плюс Минус

За да се отразят правилно необходимите документи за компенсация на гориво в дневник по ДДС, е необходимо:

1.Отчетът за извършетите разширени фискални бонове (с вид 83) се съставя в програмата от документ Касови продажби (с тип КП и файл cashsale.pm).

В документа трябва да се включи отметка Компенсация гориво и да се избере клиент от АП – напр. Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ с ЕИК 0000000025. В таблицата с артикули се попълват поотделно видовете горива, за които е предоставена компенсация, съответно техните количество и стойност при продажба.

Трябва да се има предвид, че според ПИД на ППЗДДС, публикуван в ДВ 59 / 26.07.2022 (парагр.52), горивата с компенсация се отразяват в отчет за продажби по чл.112 ал.7 от ЗДБРБ, който се отразява в дневник продажби (с вид 83). Ако са документирани други стоки, различни от горива, те влизат в отчет за продажби по чл.119 ал.1 от ЗДДС, който влиза в дневник продажби (с вид 81). От тук следва, че за горивата с компенсация и за другите стоки, трябва да се съставят 2 отделни документа (отделни Касови продажби).

2.Протокол за компенсация на гориво (с вид 50) се съставя в програмата от документ с тип -П и файл protocolFuelComp.pm

Документът се попълва по един от следните начини:

Вариант 1. От помощното меню с настройки в раздел Зареждане на документ да се избира записан документ Касови продажби, с който са отчетени продажбите на гориво.

Вариант 2. В поле Вид гориво се избират поотделно видовите горива, за които е предоставяна компенсация, в колона Количество се въвежда продаденото количество от съответния вид гориво, в колона Компенсация се въвежда сумата на предоставената компенсация за периода. В част Корекция от предходен период се въвежда данни за корекция на подадени в предходни периоди протоколи за компенсация.