Командировъчни пари

Публикувано на: 2024-04-19

Освен брутното си трудово възнаграждение, за времето на командировка, командированият има право да получи и командировъчни пари.

Те се разделят на пътни, квартирни и дневни и се изплащат от работодателя.

Разпоредбите относно изплащането, осигуряването и облагането на командировъчните пари са регламентирани в Наредбата за командировките в страната (НКС), Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Пътни пари

На командированите служители в страната се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

На командированите служители в чужбина се заплащат пътни пари в размер на действително извършените разходи за транспорт по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут.

Квартирни пари

На командированите служители в страната се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси) срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка.

На командированите служители в чужбина се заплащат квартирни пари за покриване на разходите в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ.

Дневни пари

На командированите служители в страната, които остават да нощуват в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката. На тези, които изпълняват служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от посочения размер.

На командированите служители в чужбина се заплащат дневни пари за покриване на разходите в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ.

Осигуряване

Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДОВ не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари до двукратния им размер, пътните и квартирните пари при командировка и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.

Върху изплатените дневни командировъчни пари над двукратния размер се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Облагане

В облагаемият доход от трудови правоотношения не се включва стойността на дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, както и стойността на пътните и квартирните пари, доказани документално (чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ). Изплатените дневни командировъчни пари над двукратния размер се включват в облагаемия доход.

Не се облагат получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения (чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ). Изплатените дневни командировъчни пари над двукратния размер се облагат.

В облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец се включва превишението над двукратния размер, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец (чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ).

Деклариране

Към необлагаемите доходи в справката по чл. 73, ал. 6 и служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДФФЛ работодателите посочват и изплатените доходи за дневни командировъчни пари (по чл. 24, ал. 2, т. 5, буква б от ЗДДФЛ), когато годишният размер на дохода превишава 1000 лв.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, посочват и сумите на необлагаемите дневни командировъчни пари (по чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ), когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

Работодателят издава Заповед за командировка, с която определя размера на командировъчните пари. Заповедта се стартира от меню Документи / Командировки в софтуер за личен състав Плюс Минус.

В софтуер за заплати Плюс Минус се въвежда сумата на дневните командировъчни пари. За целта се стартира екран Заплати и сумите се разнасят както следва:

  • перо 2001 - Командировъчни до двукратния р-р – въвежда се сумата на дневните командировъчни пари до двукратния размер, определен с нормативен акт. Сумата не попада в облагаемия и осигурителния доход на лицето и не се извежда във фиша му.
  • перо 134 - Командировъчни над двукратния р-р – въвежда се сумата на дневните командировъчни пари над двукратния размер, определен с нормативен акт. Сумата попада в облагаемия и осигурителния доход на лицето и се извежда във фиша му.

Изплатените доходи по перо 134 попада в облагаемия доход на справка по чл. 73, ал. 6 и служебна бележка - доход по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Изплатените доходи по перо 2001, които превишават 1000 лв. попада в необлагаемия доход на справка по чл. 73, ал. 6 и служебна бележка – необлагаем доход по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ. Ако сумата по перо 2001 за годината не превишава 1000 лв., тя не попада в справката и служебната бележка.