Кога се подава приложение с код Заличаване в НОИ

За да бъде отстранена допусната грешка в подадени приложения № 9, 10 и 11, трябва да се представи удостоверение със същите данни (сгрешените данни), но с код **Заличаване** и след това да се представи ново удостоверение с код **Представяне** и с попълнени правилните данни.

Публикувано на: 2023-04-19

При представянето на данните с удостоверения, приложения № 9, 10 и 11 се контролират така наречените основни параметри, свързани с определяне правото на парично обезщетение.

Ако се допусне грешка при попълването на тези параметри, данните не могат да се коригират с удостоверение с код Корекция.

За да бъде отстранена допусната грешка в основен параметър следва да се заличи удостоверението, т.е. да се представи удостоверение със същите данни (сгрешените данни), но с код Заличаване и след това да се представи ново удостоверение с код Представяне и с попълнени правилните данни.

Основните параметри, които не подлежат на корекция са:

  • началната дата за изплащане на паричното обезщетение, независимо от вида на обезщетението (за удостоверение № 10 и 11);

  • ЕГН/ ЛН/ ЛНЧ/ СлНЧ издаден от НАП (за удостоверение № 9, 10 и 11);

  • ЕИК/ Код по Булстат (за удостоверение № 9, 10 и 11);

  • номер на болничен лист (за удостоверение № 9);

  • вид и основание на обезщетението (за удостоверение № 10 и 11);

  • брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя (за удостоверение № 9 и 10) и

  • пореден номер на удостоверението (за удостоверение № 9 и 10).

При допуснати пропуски или грешки в останалите реквизити на удостоверението при необходимост от тяхното допълване или коригиране се представя удостоверение с код Корекция.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус:

  1. Отваря се грешното приложение от Справки/ Личен състав/ Издадени документи. В панела с настройки в поле Вид на подаваните данни се избира Заличаване. Не се променят попълнените данни в приложението, оставят се сгрешените данни. Избира се бутон Запиши.

  2. От Документи/ Отпуски и болнични се отваря ново приложение. В панела с настройки в поле Вид на подаваните данни се избира Представяне. Приложението се попълва с правилните данни и се избира бутон Запиши.

Когато удостоверението е върнато със справката за приети и неприети документи, в която са посочени причините за неприемане, то не фигурира в информационната система на НОИ.

В този случай следва да се отвори записаното приложение от Справки/ Личен състав/ Издадени документи и да се отстранят грешките.

В панела с настройки в поле Вид на подаваните данни се избира Представяне. Избира се бутон Запиши. Удостоверението се подава отново в НОИ.