Кога работодателят няма задължение да изплаща възнаграждение за първите три дни на временна неработоспособност

Работодателят няма задължение да изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в следните случаи:

Публикувано на: 2022-10-19

Работодателят няма задължение да изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в следните случаи:

  1. Временната неработоспособност е настъпила в деня, в който лицето е трябвало да започне работа. В този случай то не е могло да придобие качество на осигурено по КСО лице (§ 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО).
  2. Преди настъпване на временната неработоспособност осигуряването на лицето е прекъснато (при самоотлъчка, неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни от месеца). Право на обезщетение от средствата на ДОО и на възнаграждение от работодателя за първите три работни дни от временната неработоспособност имат само осигурените лица (чл. 40, ал. 1 и чл. 40, ал. 5 от КСО).
  3. Лицето няма 6 месеца осигурителен стаж. От Указание на НОИ Изх. № 1029-40-1563/17.02.2016 г. следва, че работодателят сам решава дали да изплати трите дни за негова сметка на лицето.
  4. Временната неработоспособност продължава без календарно прекъсване, дори в случаите при които е установена с първични или продължения на предходни болнични листове. Следва да се има предвид, че неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност (чл. 6, ал. 6 от Наредба за медицинската експертиза). По-голямо разяснение се съдържа в Указание от НОИ Изх. № 91-01-240 от 28.09.2010 г.
  5. Обезщетението се изплаща изцяло от средствата на ДОО (обезщетенията за майчинство и обезщетенията на самоосигуряващо се лице).

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус:

Дните за възнаграждението за временна неработоспособност, което работодателят изплаща се отразяват в код 13 Болн.за сметка на работод.

За част от описаните случаи, в които осигурителят няма задължение да изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност е предвиден отделен код за отсъствие: Бременност и раждане, Гледане на дете до 2 г., Отпуск при раждане на дете – баща, Отглеждане на дете до 8г.- чл.53ж от КСО и др. При разнасяне на период на отсъствие с този код не се отделят дни за сметка на работодател.

При въвеждане на целият период на временна неработоспособност с код 3 Общо заболяване не се отделят дни в код 13 Болн.за сметка на работод., когато лицето е самоосигуряващо се и е осигурено за общозаболяване и майчинство.

При въвеждане на целият период на временна неработоспособност с код 3 Общо заболяване не се отделят дни в код 13 Болн.за сметка на работод., когато няма календарно прекъсване от предходен болничен лист или прекъсването е в неработни дни. При необходимост да се начислят дни за сметка на работодател ръчно трябва да се въведат периодите в двата кода - 13 Болн.за сметка на работод. и 3 Общо заболяване.

При въвеждане на отсъствие с код 15 Болничен без обезщетение започващо от датата на постъпване на лицето се отделят дни в код 13 Болн.за сметка на работод. Необходимо е да се запише по този начин, след което да се изтрие отсъствието с код 13 Болн.за сметка на работод. и да се промени отсъствието с код 15 Болничен без обезщетение, така че да обхване целият период на болничния лист. Друг вариант е да се въведе целият период на болничния с код 2 Неплатен отпуск (раб-л).

Отразяването на случаите, когато лицето няма 6 месеца осигурителен стаж е описано подробно в статията _"Отразяване в Плюс Минус на първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж:"

Отразяването на случаите, когато лицето е с прекъснато осигуряване е описано в статията "Въвеждане на болничен лист по време на неплатен отпуск без право на стаж:"

Разгледайте: софтуер за заплати.

Документиране