Публикувано на: 2020-04-28

В модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус е добавена опция за копиране на картон на служител.

Клониране или копиране на служител се стартира от Операции / Клониране или копиране на служител в модул Заплати. За превключване от едната опция на другата, е необходимо да се натисне стрелката вдясно от заглавието и от падащото меню да се избере желаната.

Функция

Клониране и копиране на служител служат за бързо създаване на нов картон на вече съществуващ служител като не се налага превъвеждане на данните му.

Клониране на служител – използва се при промяна на длъжността, заплатата или работното време на служителя – т.е.за промяна на съществуващо правоотношетие.

Копиране на служител – използва се при преназначаване на служител – т.е.отразява създаване на ново правоотношение с лицето.

Например: Ако лице работи на 8 часа до 14.04.2020, а от 15.04.2020 ще работи на 4 часа, се използва Клониране на служител. Ако лице работи до 30.06.2019 във фирмата, после напуска, но отново е назначено на 15.04.2020, се използва Копиране на служител.

Отразяване на клониране или копиране на служител

Клониране на служител – при клониране, в картона на служителя не трябва да има дата на напускане. При клонирането се попълва Дата на промяна – първата дата, от която е в сила промяната в правоотношението. Формират се 2 картона:

- първи картон (клониран)  – с дата на напускане последната дата преди промяната. Този картон е носител на информацията преди промяната / клонирането. Той не може да бъде променян или изтриван.

- втори картон (нов) – с дата на постъпване равна на датата на промяна. Тук се нанасят промените в правоотношението на лицето. Оттук нататък се работи с този картон.

Ако клонираният картон трябва да се промени / изтрие, то първо е необходимо да се изтрие новия картон на служителя.

Копиране на служител – тук е допустимо в картона на лицето да има дата на напускане – произволна дата. Формират се 2 картона:

- първи картон (копиран) – в този картон данните остават непроменени, такива каквито са в старото правоотношение.

- втори картон (нов) - полета Постъпил, Напуснал, код по НКПД, КИД и ПНОИД са празни. Те трябва да се попълнят на база новото правоотношение на лицето.

И двата картона могат да бъдат променяни и изтривани.

Клониране и копиране на служител, начисления и издадени документи

При клониране на служител, програмата е „запомнила“ всички начисления и документи, издадени по правоотношението на лицето. С клониране, в новият картон може:

- да се въвеждат Допълнителни споразумения като автоматично ще се извежда съответния трудов договор, въведен от стария картон.

- да се въвеждат отпуски като база за пресмятане ще се извежда информацията и от преди клонирането.

- автоматично да се пресметне добавка съгласно чл. 21 от Наредбата за структурата на работната заплата.

- да се следи за използвания полагаем отпуск - програмата отчита заредения полагаем отпуск и изплолзваните дни и от стария картон.

- в справка Издадени документи да се виждат всички документи, вкл.тези преди клонирането.

Тези възможности не се отнасят за копиране на служител, т.к. новият и старият картон на копиран служител описват различни правоотношения.

Клониране и копиране на служител и справки

При клониране на служител по средата на месец, в справки Ведомост за заплати, Фишове със заплати, той ще се изведе на един ред с обединени данни от двата картона. Това може да се промени с изключване на отметката Обединяване данните от клонирани служители.

При копиране на служител, данните от различните картони на лицето се извеждат на различни редове.