Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС

Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в Закона за данъка върху добавената стойност и в правилника за прилагането му.

Публикувано на: 2023-02-01

Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС

Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в Закона за данъка върху добавената стойност и в правилника за прилагането му.

Условия за прилагане и прекратяване на режима

Специалният режим могат да прилагат данъчно задължени лица, които едновременно отговарят на изискванията посочени в ал. 1 на чл. 151а от ЗДДС. За прилагане му се издава разрешение от органите на НАП съгласно чл. 151а, ал. 5. Той се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги с изключение на тези, посочени в ал. 2 на чл. 151а от ЗДДС.

Лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим, може да предприеме действия за прекратяване прилагането на режима след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението. Действията по прекратяване на режима са посочени в чл. 151б от ЗДДС.

Данъчно събитие

Данъчното събитие възниква съгласно общите правила на Закона за данък върху добавената стойност.

Начисляване на данъка

На датата на възникване на данъчното събитие, лицето прилагащо специалния режим, е длъжно да начисли данък за доставката, като:

  • издаде фактура или известие и посочи данъка на отделен ред;

  • посочи фактурата или известието в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като данъчната ѝ основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния период.

Изискуемост на данъка

Данъкът става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане, пропорционално на плащането по доставката.

При получаване на цялостно или частично плащане по доставката, лицето, което прилага специалния режим, е длъжно да отрази и включи размера на данъка с протокола по чл. 151в, ал. 8 в дневника за продажби и в справка-декларацията за този данъчен период.

Счетоводно отчитане на данъка

В индивидуалния сметкоплан на предприятието се създава нова сметка:

  • Сметка 4632 – Начислен данък за продажбите – касова отчетност

Сметката се кредитира с Фактура продажба касова отчетност със сумата на начисления данък за продажбите на стоки и услуги, срещу дебитиране на сметки от група 41 Клиенти.

Сметка 4632 се дебитира с протокола със сумата на изискуемия данък за продажбите на стоки и услуги, срещу кредитиране на сметка 4532 Начислен данък за покупките.

Издаване на Фактура – касова отчетност

За документиране на продажбата в счетоводен софтуер Плюс Минус, е необходимо да се издаде фактура продажба, която е с тип -ФЕ и файл invoicem.pm.

След стартиране на фактурата в поле Тип на док. се избира Фактура касова отчетност - ОРИГИНАЛ, а за Плащане - По сметка.

Ако документът е известие, в поле Тип на док. се посочва Дебитно известие касова отчетност – ОРИГИНАЛ или Кредитно известие касова отчетност – ОРИГИНАЛ.

Дневник на продажбите 1

Дневник на продажбите 1

Автоматично наименованието на документа се променя. В счетоводните операции, автоматично се кредитира сметка 4632. Така попълнен и записан, документът постъпва в дневника на продажбите, както следва:

  • видът на документа в кл. 3, както следва – код 11 за фактура касова отчетност; код 12 за дебитно известие касова отчетност или код 13 за кредитно известие касова отчетност.

  • данъчната основа на тези продажба се посочва в кл. 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и кл. 11 - Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната;

  • начисления ДДС се посочва в кл. 10 - Всичко начислен ДДС и кл. 12 - Начислен ДДС за доставки по к. 11.

Дневник на продажбите 1

Дневник на продажбите 1

Фактура продажба касова отчетност НЕ постъпва в Справка – декларацията за ДДС.

Получаване на плащане по продажбата

Данъкът по фактурата става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане. За документиране на полученото плащане по фактурата се използва Банка.

Въвеждане на протокол за изискуемия данък

Изискуемият данък се декларира с Протокол касова отчетност – изискуем данък, който е с тип -ПМКО и файл protocolmKO.pm.

След стартиране на протокола от Зареждане на документ, се извиква фактурата касова отчетност, по която има постъпило плащане.

Протокол за изискуемия данък

Протокол за изискуемия данък

Данните в протокола се попълват автоматично от фактурата. В падащото меню Протокол за изискуемия данък по, се посочва по кой член от ЗДДС е протокола.

Датата на протокола е равна на датата на банковото бордеро, с което е постъпило плащането по фактурата касова отчетност. Номерът на протокола е същия, като номера на фактурата касова отчетност.

В счетоводните операции, автоматично се дебитира сметка 4632. Така попълнен и записан, документът постъпва в дневника на продажбите, както следва:

  • видът на документа в кл. 3, както следва – код 91 за протокол по чл. 151в, ал. 3 от ЗДДС; код 93 за протокол по чл. 151в, ал. 7 с получател лице, което не прилага специален режим или код 94 за протокол по чл. 151в, ал. 7 с получател лице, което прилага специален режим.

  • данъчната основа на тези продажба се посочва в кл. 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и кл. 11 - Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната;

  • начисления ДДС се посочва в кл. 10 - Всичко начислен ДДС и кл. 12 - Начислен ДДС за доставки по к. 11;

Дневник на продажбите 2

Дневник на продажбите 2

Протоколът постъпва в справка – декларацията за ДДС за този данъчен период.