Документиране на покупките при режим касова отчетност на ДДС

Документиране на покупките при режим касова отчетност се извършва при покупка на стоки и услуги от лице, което прилага режим Касова отчетност или от лице, което не прилага режим Касова отчетност от доставчик, който прилага специалния режим.

Публикувано на: 2023-01-31

Документирането на покупките

Документирането се извършва при:

  • покупка на стоки и услуги от лице, което прилага режим Касова отчетност от доставчик, който също прилага специалния режим;

  • покупка на стоки и услуги от лице, което прилага режим Касова отчетност от доставчик, който не прилага специалния режим;

  • покупка на стоки и услуги от лице, което не прилага режим Касова отчетност от доставчик, който прилага специалния режим.

Счетоводно отчитане на данъка

В индивидуалния сметкоплан на предприятието се създава нова сметка:

  • Сметка 4631 – Начислен данък за покупките – касова отчетност

Сметката се дебитира с Фактура покупка касова отчетност със сумата на начисления данък за получени стоки и услуги, срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици.

Сметката се кредитира с протокола със сумата на данъка с право на данъчен кредит, който подлежи на приспадане срещу дебита на сметка 4531 Начислен данък за покупките.

Въвеждане на Фактура – касова отчетност

За документиране на покупките в счетоводен софтуер Плюс Минус, е необходимо да се запише фактура покупка, която е с тип +ФЕ и файл invoicep.pm.

След стартиране на фактурата в поле Тип на док. се избира Фактура - касова отчетност, а за Плащане По сметка.

Ако документът е известие, в поле Тип на док. се посочва Дебитно известие – касова отчетност или Кредитно известие – касова отчетност.

Фактура – касова отчетност

Фактура – касова отчетност

Автоматично наименованието на документа се променя. В счетоводните операции, автоматично се дебитира сметка 4631. Така попълнен и записан, документът постъпва в дневника на покупките, както следва:

  • видът на документа в кл. 3, както следва – код 11 за фактура касова отчетност; код 12 за дебитно известие касова отчетност или код 13 за кредитно известие касова отчетност.

  • данъчната основа в кл. 9 - ДО и данък на получ. дост. ВОП, чл.82,ал2-6 ЗДДС и внос без право на дан. кредит или без данък; кл. 10 - ДО на пол. дост ВОП,чл.82 ал.2-6 ЗДДС, внос, ДО на получ. дост. използвани за дост. по чл.69 ал 2 ЗДДС с право на ПДК или кл. 12 - ДО на пол. дост ВОП,чл.82 ал.2-6 ЗДДС, внос, ДО на получ. дост. използвани за дост. по чл.69 ал.2 ЗДДС с право на ЧДК.

  • начисления ДДС в кл. 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит или кл. 13 – ДДС с право на частичен данъчен кредит

Дневник на покупките 1

Дневник на покупките 1

Фактура покупка касова отчетност НЕ постъпва в Справка – декларацията за ДДС.

Извършване на плащане по документа

За документиране на извършеното плащане по фактурата се използва Банка.

Въвеждане на протокол за данъчния кредит

След извършване на цялостно или частично плащане по доставката и получаване на протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от ЗДДС, получателят трябва да въведе Протокол касова отчетност за данъчния кредит.

Когато покупката е извършена от лице, което прилага режим Касова отчетност от доставчик, който не прилага специален режим, доставчикът не издава протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал.3 от ЗДДС, а в срок от 5 дни получателят издава протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС.

За документиране на направеното плащане по фактурата се използва Банка.

Данъчният кредит се декларира с Протокол касова отчетност – данъчен кредит, който е с тип -ППКО и файл protocolpKO.pm.

След стартиране на протокола от Зареждане на документ, се извиква фактурата касова отчетност, по която има направено плащане.

Протокол за данъчния кредит

Протокол за данъчния кредит

Данните в протокола се попълват автоматично от фактурата. В падащото меню Протокол за, се посочва по кой член от ЗДДС е протокола.

Когато покупката е извършена от лице, което прилага режим Касова отчетност от доставчик, който не прилага специален режим, в падащото меню се избира Данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС.

Датата на протокола е равна на датата на банковото бордеро, с което е направено плащането по фактурата касова отчетност. Номерът на протокола е същия като номера на фактурата касова отчетност.

В счетоводните операции, автоматично се кредитира сметка 4631. Така попълнен и записан, документът постъпва в дневника на покупките, както следва:

  • видът на документа в кл. 3, както следва – код 91 за протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал.3 от ЗДДС; код 92 за протокол за данъчния кредит по чл.151г, ал.8 от ЗДДС; код. 93 за протокол по чл.151в, ал.7 от ЗДДС с получател по доставката, лице което не прилага специалния режим; код 94 за протокол по чл. 151в, ал.7 от ЗДДС с получател по доставката, лице което прилага специалния режим;

  • данъчната основа в кл. 9 - ДО и данък на получ. дост. ВОП, чл.82,ал2-6 ЗДДС и внос без право на дан. кредит или без данък; кл. 10 - ДО на пол. дост ВОП,чл.82 ал.2-6 ЗДДС, внос, ДО на получ. дост. използвани за дост. по чл.69 ал 2 ЗДДС с право на ПДК или кл. 12 - ДО на пол. дост ВОП,чл.82 ал.2-6 ЗДДС, внос, ДО на получ. дост. използвани за дост. по чл.69 ал.2 ЗДДС с право на ЧДК.

  • начисления ДДС в кл. 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит или кл. 13 – ДДС с право на частичен данъчен кредит

Дневник на покупките 2

Дневник на покупките 2

Протоколът постъпва в справка – декларацията за ДДС за този данъчен период.