Работа с Интрастат и Плюс Минус

Задължение за подаване на Интрастат декларации имат регистрирани по ЗДДС лица, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки.

Публикувано на: 2023-02-02

Задължение за подаване на Интрастат декларации имат всички регистрирани по ЗДДС лица, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки в годишен обем над праговете за деклариране, определени със заповед на председателя на НСИ.

Възможност за подготовка на Интрастат декларация и запис на файл за подаване в НАП е предвидена в професионалния вариант на счетоводен софтуер Плюс Минус.

Предварителна подготовка

1. В екран Аналитични признаци, към главната аналитична група на стоките се добавят параметри ТАРКОД, КОЛДОПМ1, НЕТОТЕГЛ1. За стоките, предмет на вътресъюзна търговия, се записват значения на тези параметри.

ТАРКОД – въвежда се тарифният код на стоката, според Комбинирана номенклатура

КОЛДОПМ1 - въвежда се число, което показва какво е количеството по допълнителна мярка на единица закупена стока. Параметърът се попълва само за стоки, за които според Комбинираната номенклатура се изисква задължително посочване на количество по допълнителна мярка

НЕТОТЕГЛ1 – записва се число, което показва какво е теглото в кг на единица закупена / продадена стока. В случай, че се придобиват / изпращат стоки в кг и в друга мярка, е необходимо за стоките, които са в кг за параметър НЕТОТЕГЛ1 да се въведе 1. Когато придобиваните / изпращаните стоки са само в кг, не е необходимо задаване на параметър НЕТОТЕГЛ1.

Пример за попълване на параметрите: Изнася се стока Газирана вода 1.5л. Основна мярка на стоката в програма ПЛЮС МИНУС е брой бутилки. Според Комбинирана номенклатура за 2023, публикувана на сайта на НАП, стоката е с тарифен код 22021000 и за нея трябва да има информация в кг и литри. За примера се приема, че 1кг газирана вода = 1л.газирана вода. Параметрите за стоката се попълват по следния начин:

ТАРКОД – 22021000

КОЛДОПМ1 – 1.5

НЕТОТЕГЛ1 – 1.5

2. В екран Документи се добавят Протокол Интрастат пристигания (тип ПИП и файл intrastatIn.pm) – при вътресъюзно придобиване на стоки; и/или Протокол Интрастат изпращания (тип ПИИ и файл intrastatOut.pm) – при вътресъюзен износ на стоки.

При осъществяване на вътресъюзна търговия

1. Въвежда се първичен счетоводен документ (например фактура покупка или фактура продажба).

2. Попълва се Протокол Интрастат пристигания или Протокол Интрастат изпращания, като след стартиране на протокола е възможно да се зареди вече въведена фактура (от Зареждане на документ) – така стоките ще се изведат автоматично в протокола.

Попълват се данни за страна на пристигане / изпращане, вид на сделката, условия на доставка и др. Преглеждат се данните за стоките, ако е необходимо се правят настройки на протокола. За подробно описание на настройките в протоколите, може да се ползва ръководството, което се извежда при избор на F1 след стартиране на съответния документ.

Пример: При стартиране на протокола, по подразбиране е включена отметка Нето тегло = Количество. Отметката трябва да бъде включена, ако основната мерна единица на всички стоки е кг. В случая с газираната вода, основната мерна единица е брой бутилки, т.е.не е кг. За да е вярно количеството в кг в протокола, отметката трябва да се изключи.

Протоколът се записва.

Извеждане и запис на файл за Интрастат декларация

Стартира се Справки / Интрастат.

При първоначалното стартиране (т.е.ако досега не са извеждани и записвани Интрастат декларации от Плюс Минус 7 на този компютър) се попълват данни за Интрастат оператор / пълномощник и данните се записват с бутон Запис данни.

Избира се видът на Интрастат потока, за който ще се извеждат данни (пристигания или изпращания). Данните се извеждат на екран и могат да бъдат прегледани / проверени. За запис на декларация се избира бутон Запиши декларация. След това задължително се избира и бутон Запиши. Така се записва поредният номер на декларацията в базата, тъй като НАП следи за поредност на декларациите.

Корекция на вече подадена Интрастат декларация

Ако се налага корекция на някоя стока, в програмата трябва да се следват стъпките:

1. Отваря се Протокол Интрастат пристигания или Протокол Интрастат изпращания (в зависимост от извършената операция - вътресъюзно придобиване или вътресъюзен износ).

Включва се отметка Коригиращ протокол. От раздел Зареждане на документ, може да се зареди протокола Интрастат, който трябва да се коригира. По този начин автоматично ще се изведат стоките от този протокол. В коригиращия протокол се оставят само стоките, които търпят корекция. Например, ако в протокола Интрастат има 10 стоки, от които само при една има корекция, останалите девет трябва да се изтрият (с двоен клик върху номера на реда на стоката).

Последната колона в таблицата със стоки е Корекция. Колоната автоматично се попълва с EDITED-OLD.

Ако е подадена грешна стока, която трябва да се изтрие: EDITED-OLD в колона Корекция трябва да се промени на DELETED.

Ако се коригират данни за стоката (напр.количество, цена,…): EDITED-OLD в колона Корекция остава. С двоен клик върху името на стоката, се появява нов ред със същата стока и с попълнено EDITED-NEW в колона Корекция. Редът с EDITED-OLD не трябва да се променя, на него трябва да останат старите (грешни) данни. Редът с EDITED-NEW трябва да се промени, така че да се виждат новите (коректни) данни. (Пример: Ако грешно е подадена Интрастат декларация - изпращания със 100 литра газирана вода, а реално са изпратени 150 литра газирана вода, на реда с EDITED-OLD трябва да стои 100 литра, а на реда с EDITED-NEW трябва да се попълни 150 литра).

Ако стоката е нова, не е била подадена с оригиналния протокол и сега трябва да се добави: Стоката се извиква ръчно от АП. Колона Корекция се променя ръчно от EDITED-OLD на NEW.

2. За запис на коригираща декларация, в Справки / Интрастат се избира вид ПРИСТИГАНИЯ – КОРЕКЦИЯ или ИЗПРАЩАНИЯ – КОРЕКЦИЯ. След извеждане, отново трябва да се изберат бутони Запиши декларация (за запис на декларация) и Запиши (за запис на пореден номер в базата).