Публикувано на: 2011-06-01

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност. Провежда се при:

1. постъпване на работа; 2. преместване на друга работа или промяна на работата; 3. въвеждане на ново или при промяна на работното оборудване и технология; 4. периодични за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Съгласно Наредба № РД-07-2 инструктажите биват: - начален; - на работното място; - периодичен; - ежедневен; - извънреден;

Началния инструктаж се извършва при започване работа на служителя или работника. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, за проведен инструктаж, която съхранява в личното досие на работещия.

Инструктаж на работното място – наредбата допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности. Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника и служителя с конкретни изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

В случаите по ал.2 от Наредбата за ЗБУТ: работниците на които се провежда обучение или изпит се издава протокол при успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, който се съхранява в трудовото досие.

За определени видове работи е задължително провеждането на инструктаж на работното място: подземни работи, работа в открити мини, строителни и монтажни работи, обслужване на машини, съоражения и технологични процеси с повишена опасност; работа в металоргични и химически предприятия; пряко заети в превозната дайност в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали;

Периодичен инструктаж Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Периодичният инструктаж се провежда един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и един път годишно за всички останали работещи.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали;  в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и леене на метали; при строителни и монтажни работи; Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Извънредния инструктаж се провежда: 1. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие; 2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа; 3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа; 4. с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения. 5. по предписание на контролен орган.

Програмата за провеждане на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

В трз и личен състав Плюс Минус са предвидени документи за инструктаж, които се стартират от от меню Документи/Документи за инструктаж: - служебна бележка инструктаж; - заповед за инструктаж; - протокол инструктаж; От меню Справки/Личен състав се извежда книга за инстуктаж.

Вижте полезна информация за нашия софтуер за строителство Плюс Минус.