Инструктаж на работниците и служителите

Публикувано на: 2024-02-14

Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Цялостната организация за провеждане на инструктажите и обученията по БЗР се определя писмено от работодателя, в зависимост от конкретната ситуация в предприятието, като се определят видовете обучения и инструктажи, лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програмите за обученията/инструктажите, както и лицата, които ще ги провеждат. Не се допускат до работа лица без необходимите знания, умения или правоспособност.

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Относно съдържание инструктажите са два типа -Инструктаж на работното място, който е насочен към конкретните задачи и работни процедури и Инструктаж за безопасност и здраве при работа.

Важно е и момента на провеждането им и тяхната повторяемост. Спрямо момента, в който се провеждат, инструктажите на работното място могат да се разделят на начален, периодичен, ежедневен и извънреден. Важно е и да се следват утвърдените от закона образци и по-конкретно тези по чл. 11, ал. 5 от Наредбата.

Начален инструктаж

Началният инструктаж се провежда при постъпване на работа.

Работниците и служителите за първи път се запознават с основните правила и изисквания по безопасност на работата в предприятието.На служителя се обяснява и вида и характера на извършваната работа, както и специфичните опасности и рискове

Провеждането на начален инструктаж трябва да се документира чрез издаването на служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в трудовото досие.

Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж има за цел да допълва знанията на работещите и да ги поддържа.

Необходимо да се провежда поне веднъж на 3 месеца, при работници или служители, извършващи дейности с висок производствен риск

За всички останали е необходимо да се провежда поне веднъж годишно, с изключение на случаите, където с нормативен акт е предвидена друга периодичност на този вид инструктажи.

Ежедневен инструктаж

Това е специфичен инструктаж, провеждащ се на работещи, които са пряко заети в дейности с висок производствен риск.

Това включва не само хора, работещи в подземни обекти, мини и кариери, но и такива ангажирани в железопътния транспорт , също така и в международния автомобилен транспорт.

Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж се провежда в случаи, специално определени от закона, когато извънредни обстоятелства налагат това. Като например след всяка трудова злополука на работното място или установена професионална болест.

Инструктаж от този характер се провежда и след пожар, промишлена авария и природно бедствие, както и когато е констатирано грубо нарушение на нормите и изискванията по БЗР. Може да се проведе и по предписание на контролен орган.

Извънредния инструктаж задължително се провежда, когато има промяна в работното място или организацията на работата, както и когато се променят технологичните процеси, които се използват или се въвеждат нови машини и съоръжения.

В случай на служители или работници, отсъствали от работа над 45 дни, също се провежда извънреден инструктаж.

Във всеки един момент работодателят може да прецени, че е необходимо да проведе извънреден инструктаж, ако цялостната ситуация и условията в предприятието налагат това.

Основателна причина за провеждане на извънреден инструктаж е провеждане на ремонти дейности или допълнителни дейности, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа.

Документиране на проведен инструктаж

Документи относно провеждане на инструктаж се стартират в софтуер за заплати Плюс Минус от Документи/ Документи за инструктаж – Заповед за инструктаж (тип док. ЗИ) , Служебна бележка за инструктаж (тип док.СБИ) и Протокол за провеждане на инструктаж (тип док. ПИ).

Записани документи могат да бъдат отворени повторно с цел корекция от от Справки / Личен състав / Издадени документи.

За провежданите видове инструктажи предприятията са длъжни да изготвят и поддържат книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа. Като тя се извежда в софтуер за заплати Плюс Минус от Справки/Личен състав/Книга за инструктаж.

Може да се филтрира по различни начини за извеждане на необходимата информация за служителите и издадените им служебните бележки- за инструктаж.

Начален инструктаж

Периодичен инструктаж

Ежедневен инструктаж

Извънреден инструктаж

Документиране на проведен инструктаж