Импорт на служители от външен софтуер в Плюс Минус

Публикувано на: 2023-11-27

При започване на работа с нова фирма в софтуер за заплати Плюс Минус е възможно импортиране на информация за картоните на служителите от друг софтуер.

Важно! Препоръчително е да се направи архив на базата преди четенето на файла, съдържащ данни на служителите.

Импорт на служители в Плюс Минус

Импорт на служители в Плюс Минус

Стъпки при импорт на данни за служителите:

  • Стартира се от меню Операции / Импорт и експорт на служители.
  • Натиска се бутон Четене и се избира файлът с данните. Файлът трябва да е с формат .txt или .csv.
  • След прочитане на файла, модулът Заплати трябва да бъде рестартиран.

Задължителни колони във файла са:

ПЕРСОНАЛ – Име на служител;

ИМЕ – Име на служител;

egnType – Попълва се едно от посочените ЕГН, ЕНЧ или Булстат;

ВИДОСИГ – Код на вид осигурен;

ЕГН – Цифров код на ЕГН, ЕНЧ или Булстат.

Спрямо кода за вид осигурен на лицата, задължителни колони също така са:

За кодове 01,02,03,04,08,16,25,26,72,95,97:

РАБВРЕМЕ – Брой работни часове за ден;

РАБСЕДМ – Брой работни дни в седмицата;

contractEkatte – Код на работното място;

ТДНКИД – Код по КИД;

ТДНКП – Код по НКПД.

За кодове 18,19,20:

РАБВРЕМЕ – Брой работни часове за ден;

РАБСЕДМ – Брой работни дни в седмицата;

ТДНКИД – Код по КИД;

ТДНКП – Код по НКПД.

За кодове 05,17,24,27,28,29,83,94:

РАБВРЕМЕ – Брой работни часове за ден;

РАБСЕДМ – Брой работни дни в седмицата.

За кодове 10, 82, 99:

ТДНКИД – Код по КИД;

ТДНКП – Код по НКПД.

За кодове 92, 93:

contractEkatte – Код на работното място.

За код 06:

РАБВРЕМЕ – Брой работни часове за ден;

РАБСЕДМ – Брой работни дни в седмицата;

laborCategory - Категорията на труда.

Чрез отметка Проверка по ЕГН за съществуващи служители програмата проверява дали във фирмата и в импортния файл има служители с еднакво ЕГН. Ако отметката е изключена, програмата проверява дали в импортния файл и във фирмата има служители с еднакви имена.

Когато има служители с еднакви имена или еднакво ЕГН във файла и във фирмата, където се прочита, възможностите са две:

  1. Могат да бъдат добавени нови картони за тях, като след името на служителите в дървото с персонала има индекс (2, 3 и т.н.). Това се получава когато в поле При четене се избере Добавяне на индекс и създаване на нов картон.

  2. В другия случай данните за служителите, въведени с еднакви имена и шрифт, се презаписват. Ако има записани данни и за други служители във файла, за тях се създават нови картони. Това се получава когато в поле При четене се избере Презаписвай данните за съществуващия персонал.

Важно! С Импорт и експорт на служители не може да се импортира информация за начислени заплати за текущ или минал период, документи като трудови договори, допълнителни споразумение и други, справки и декларации. Информацията за изброените трябва ръчно да се попълни в програмата.