Импорт на данни за изплатените доходи в Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В софтуер за заплати Плюс Минус е разработена възможност за импортиране на данни в Част ІІ Данни за изплатените доходи на Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ.

Публикувано на: 2023-10-16

В софтуер за заплати Плюс Минус е разработена възможност за импортиране на данни в Част ІІ Данни за изплатените доходи на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

За целта е необходимо предварително да бъде изготвен файл с данни за изплатените доходи и удържаните данък и осигурителни вноски във формат *.csv.

Подготовка на файл

Файлът, който се импортира е във формат *.csv и има точно определена структура.

За да се изготви се стартира Excel и на първият ред се въвеждат имената на колоните: Код корекция, ЧФЛ, Тип И, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП/БУЛСТАТ на физическо лице, Дата на раждане, Име, Код на държава, Код на дохода, Брутен размера на дохода, Удържани ЗОВ***, Удържан данък по ЗДДФЛ, Брой лица, ЕИК на преобразуващото се предприятие.

На следващите редове се попълватпоследователно в колоните следните данни:

 • Код корекция – попълва се число определящо вида на подаваните данни:0 – Основни, 1 – Коригиращи или 8 – Заличаващи. Ако полето не е попълнено, при импорт ще се постави 0;
 • ЧФЛ - Чуждестранно физическо лице. Възможни са една от следните стойности: не/ да;
 • Тип И** - тип идентификатор. Възможни са следните стойности: 0 – ЕГН, 1 - ЛНЧ/Служ. № НАП, 2 - Физ. лице с БУЛСТАТ или 3 - Чужд. лице без идентификатор;
 • ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП/БУЛСТАТ на физическо лице - попълват се валидни данни спрямо избора в поле Тип И**. Не се попълва, ако е попълнена стойност 3 (Чужд. лице без идентификатор) в поле Тип И**;
 • Дата на раждане - попълва се само, когато е попълнена стойност 3 (Чужд. лице без идентификатор) в поле Тип И**. Форматът е: dd.mm.yyyy;
 • Име – Трите имена на лицето: собствено име, презиме и фамилно име;
 • Код на държава – попълва се само за чуждестранни физически лица според спецификацията на НАП;
 • Код на дохода - код спрямо номенклатурата на НАП;
 • Брутен размер на дохода - число с формат 0.00;
 • Удържани ЗОВ*** - число с формат 0.00;
 • Удържан данък по ЗДДФЛ - число с формат 0.00;
 • Брой лица - попълва се само за доходи с код 8141;
 • ЕИК на преобразуващото се предприятие - посочва се ЕИК на преобразуващото се предприятие, когато данните за изплатения доход от съответния код се подават от правоприемник.

За да бъде записан файлът във формат *.csv, е необходимо в Excel да се избери Файл / Запиши като / Преглед и в падащото меню в Запиши като тип да се избере CSV UTF-8 (разделител запетая).

Импортиране на файл

Записаният файл се импортира от Справки/ Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие/ Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Избира се бутон Импорт.

След като се маркира файла и се избере бутон Open данните от него се зареждат автоматично в Част ІІ Данни за изплатените доходи.

Импортираните данни могат да бъдат променяни или изтривани.

Изтриване на ред от справката става чрез двоен клик на мишката върху номера на реда.