Импорт на банково извлечение в Плюс Минус

В програмен продукт Плюс Минус е разработена възможност за импортиране на банкови извлечения от файл.

Публикувано на: 2023-09-06

Осчетоводяването на движението по банковите сметки е монотонна задача, която често отнема много усилия и време.

В Плюс Минус ERP е разработена алтернатива, която дава възможност за импортиране на банково извлечение от файл. Този файл може да бъде експортиран от мобилното банкиране. Форматът на файловете обикновено е XML, TXT, MT940 или CSV.

Преди да бъде импортиран файл, е необходимо за клиентите и доставчиците в аналитични признаци да бъде попълнено значение на параметър IBAN. По този начин програмата ще разпознава плащането от/към кой контрагент е.

Файлът се импортира от операция Банка. В поле Банкова сметка (водеща) се избира сметката, която да се зареди като аналитичност към сметка 503.

От бутон < се отваря помощното меню към операцията. В падащото меню Формат се посочва банката, от която ще се импортира и форматът на файла.

От бутон Импорт се стартира диалогов прозорец за избор на файла. След избор на файла, на екран се зареждат всички операции от извлечението с автоматично заредени контировки.

В колона Аналитичен признак на операции Банка получаване пари по фактура и Банка плащане по фактура се зарежда контрагентът, чиито IBAN съвпада с този от извлечението. Също така, е необходимо да се кликне в колона Стойност и да се избере бутон Неплатени документи. Стартира се списък с неплатените документи на контрагента. Маркират се документите, по които е получено или направено плащането и се избира бутон Избор.

След като бъдат посочени документите, по които са плащанията от извлечението и се проверят стойностите и контировките, данните се записват с бутон Запис.

В Журнал на документите се записват банкови бордера за всяка операция от извлечението, а фактурите, по които са извършени плащанията се закриват.

Ако е направено плащане по документ, който все още не е въведен в програмата, е необходимо след като бъде въведен, банковото бордеро и фактурата да се обвържат от операция Обвързване на платежни документи.