Публикувано на: 2012-11-17

Когато се изплащат обещетения по КТ много често възниква въпросът как точно трябва да бъдат изчислени, така че да не се ощети работникът и едновременно с това да се спазят законовите разпоредби.

Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

В ERP система Плюс Минус приемаме, че моментът на възникване на основанието за съответното обезщетение е датата на напускане на лицето, т.е ДАТАТА, СЧИТАНО ОТ КОЯТО лицето не е на работа._

-          Когато тази дата е по средата на месеца- се взима като база предходния месец. -          Когато лицето е работило цял месец и считано от първа дата на следващия не е на работа -се взима последния работен месец.

ПРИМЕР:

  1. 1. Ако лицето работи до 10.10.2012, считано от 11.10.2012 то не е на работа, тогава възниква основание за съответото обещетение- месецът за база ще се вземе месец 09 /предходния месец/
  2. 2. Ако лицето работи до 31.10.2012, считано от 01.11.2012 то не е на работа, тогава възниква основание за съответото обещетение- месецът за база ще се вземе месец 10 /предходния месец/

Съгласно  чл.17 ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата , в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:

1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя**, които имат  постоянен характер;** 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. В ПЛЮС МИНУС: В XML файла ObezshtKT от папка DOCS са посочени кодовете от фиша, които участват при изчисляването на среднодневно брутното възнаграждение при определянето на обезщететнието. Тук не се включват доплащанията за извънреден и нощен труд, извънредните работни заплати, както и болничните за сметка на работодателя. При необходимост този файл може да бъде коригиран.

Съгласно Чл. 19. (1) от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

В софтуер за заплати Плюс Минус: ПРИМЕР ако лицето има ФРЗ 500лв и е уволнено на 10.10.2012. За месец  Септемри има 6 отработени дни /ФРЗ=157.89/и 13 дни във временна нетрудоспособност

Обещетенията по чл.222, ал.1,2,3,220,221 ще се изчислят като се намери брутното трудово възнаграждение за един месец  а именно:

Взима се ФРЗ м.09 / отработените дни*работните дни за месец 09/

157,89/6*19=499.99

Дни в обезщетение:11.10.2012-10.11.2012 22 работни дни

Средно дневно брутно възнаграждение е 22.7266 (499,99/22)

Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.10 ще е: 340,90 /15*22,7266/

Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.11 ще е:159,09/7*22,7266/

За обещетението по чл.224  Програмата ще търси 10 отработени дни. Тъй като в този пример през м.09 няма - програмата ще изчисли среднодневно брутно по горния начин, но на база Август/тъй като тогава има пълен месец или ако няма- се връща назад докато намери 10 отработени дни/

Ако лицето беше уволнено считано от 01.11.2012 за изчисляването на среднодневното брутно възнаграждание щеше да  се вземе  месец  10

Съгл. Чл. 224. (1) от Кодекса на труда , при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение**.**

В софтуер за заплати Плюс Минус:** Аналогично на начина на изчисляване на отпуската, но без коригиращ коефициент. Програмата търси месец, в който има най-малко 10 отработени дни и изчислява среднодневно брутно възнаграждение. Това е ставката, с която се умножанат дните неизползван отпуск. Няма коефициент, тъй като нямаме текущ месец за база, с който да се изчисли този коригиращ коефициент- виж ал.2 от чл.224

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. 1. _ За Обещетението по чл.222 ал.1 трябва да се въведе лицето с нов картон- вид осигурен 27. Дата на постъпване и Дата на напускане трябва да е точно един месец след датата на уволнение. /Попълва се работно време и работна седмица, без Заплата и т.н./Стъпваме на новия картон и посочваме, че желаем обединение по ЕГН- слагаме отметка на основния картон, за да може обещетението да се изчисли на база среднодневното брутно, въведено на него._
  2. 2. Когато периодът на обезщетението  /чл.222 ал-1/ е между два месеца, то се записва и за двата поотделно. Ако се наложи изтриване, необходимо е да се изтрият всички въведени обезщетения през текущия месец /. Ако това обезщетение е въведено само за текущия месец- има възможност да се изтрие само то./
  3. 3. Обещетението по чл.220 /за неспазено предизвестие е въведено да се задава в месеци. Ако трябва да се въведе период по-малък от един месец, тогава ще е необходимо да се изчисли като коефициент- например като се разделят дните, за което се полага обезщетение на общите дни на месеца – т.е. ако се дължи обезщетение за 10 дни при 21 дена от месеца – разделяме 10/21 = 0,476 – и записваме в колона месец.
  4. 4. Ставката може да се коригира, при което сумата на обещетението се преизчислява автоматично.