Публикувано на: 2015-07-01

Промяната на минималната работна заплата ще засегне онези служители, които са назначени на минималния осигурителен доход за съответната дейност и той е по-малък от 380 лв. Т.е минималният им осигурителен праг остава непроменен, но трябва да се промени основната заплата.

В софтуер за заплати Плюс Минус следва да се обърне внимание на следните моменти:

  1. Ако лицето е назначено на Минимален осигурителен праг за дейността и Всичко ФРЗ е по-малко от 380 лв, следва да се пусне Допълнително споразумение за промяна на неговото възнаграждение.

  2. В картона следва да се промени Основната заплата.

  3. Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата. Тази проверка се прави автоматично от програмата и не се налага да се правят допълнителни настройки.

  4. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови правоотношения, са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец. При въвеждането на СИС с дата по-голяма от 30.06.2015 г. Софтуер за заплати Плюс Минус сравнява Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат осигурителни вноски с 380. Не е неoбходимо да се правят допълнителни настройки.

 

Необходимо е да се направи следното разграничаване на понятията:

Размер на трудовото възнаграждение -  определя се с индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство и в съответствие с колективния трудов договор и вътрешните правила за работната заплата на предприятието. С трудовия договор задължително се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Минимална работна заплата -  представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Министерският съвет определя минималната работна заплата за страната.

Минимален месечен размер на осигурителния доход - определя се със Закона за Бюджета на ДОО за календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Осигурителният праг представлява сума, върху която се дължат осигуровките. Той е нормативно определен.

Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход.

Това означава, че дори по трудовия договор да е уговорена брутна заплата, която е по-ниска от минималния осигурителен доход за съответната длъжност, осигуряването на работника или служителя трябва да се направи от работодателя върху този минимален праг. Но ако уговорената работна заплата е равна на МРЗ и тя е по-голяма от минималния осигурителен доход, осигуровки се дължат върху МРЗ.