Осигурителни вноски и данъци при извънтрудови правоотношения

Публикувано на: 2015-03-31

Ред за удържане и внасяне на дължимите осигурителни вноски и данъци при извънтрудовите правоотношения. Срокове за подаване на данни с Декларция образец 1 и 6. Подаване на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ

  1. Осигурителни вноски

Редът за внасяне на осигурителните вноски е определен в чл.7, ал. 6  от КСО. Oсигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението, т.е **срокът за внасяне на вноските е обвързан с датата на изплащане на възнагражденията. **

Съгласно чл. 3, ал. 1, т.3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - в срока за подаване на декларация образец № 1 / чл.3, ал.3, т.1 от  Наредба № Н-8/29.12.2005 г./.

В поле 18  Дата на изплащане/начисляване за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31 декември 2014 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението

Пример: На 20.03.2015 е изплатено възнаграждение за извършена консултанска услуга през месеци 01 и 02. Последователност от деѝствия:

  1. Фирмата издава Сметка за изплатени суми с дата 20.03.2015

  2. На основание чл.3, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Това означава, че Декларация обр.1 следва да се подаде за месец 01 и 02. Това се постига когато при издаване на СИС в полето „Период:“ се попълни началната и краѝна дата на периода, за коѝто се изплаща сумата по сметката.

Настройка на периоди

По този начин за месеците Януари и Февруари ще се запише осигурителен доход 375 лв. и ще се генерират коректни данни за осигуряване. Текущата сметка ще се запише без данни за осигуряване – за да не стане дублиране при деклариране на изплатените суми. Декларация образец 1 следва да се генерира да месец Януари и Февруари.

  1. Генериране на Д6.

Вид на плащане се избира Извънтрудови

Влизат данните от месец: (yyyymm):последователно се избира Месец Януари и Февруари

Дата на изплащане/начисляване:трябва да се посочи последният ден от календарния месец, в коѝто е изплатено възнаграждението.

На въпроса „За yyyymm да бъдат ли включени единствено записаните от СИС от друг период данни?» Следва да се отговори с ОК.

Декларация 6 - извънтрудови правоотношения

  1. II**.** **Внасяне на ДОД**

По силата на чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ, лице придобило доход от стопанска дейност  дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход, определен по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, и  вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит  облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се- между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Размерът на дължимия данък се изчислява като така получената разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто

В случаите, в които платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ е въведено изключение от това правило.  Удържане и внасяне на авансов данък не се дължи от платеца на дохода в случаите в които лицето придобиващо дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване/КСО/ и декларира това обстоятелство пред него с писмена декларация.

Дължимият авансов данък се внася в сроковете и по реда на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ. Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ доходът се счита за придобит на датата на плащането- при плащане в брой, заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане и получаването на престацията – за непаричен доход.

Дължимият ДОД по нашия пример следва да буде внесен до 30.04.2015. До тази дата следва да се подаде и декларация по чл. 55. ал.1 от ЗДДФЛ.