Публикувано на: 2015-03-31

Ред за удържане и внасяне на дължимите осигурителни вноски и данъци при извънтрудовите правоотношения. Срокове за подаване на данни с Декларция образец 1 и 6. Подаване на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ

  1. Осигурителни вноски

Редът за внасяне на осигурителните вноски е определен в чл.7, ал. 6  от КСО. Oсигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението, т.е **срокът за внасяне на вноските е обвързан с датата на изплащане на възнагражденията. **

Съгласно чл. 3, ал. 1, т.3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - в срока за подаване на декларация образец № 1 / чл.3, ал.3, т.1 от  Наредба № Н-8/29.12.2005 г./.

В поле 18  Дата на изплащане/начисляване за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31 декември 2014 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението

Пример: На 20.03.2015 е изплатено възнаграждение за извършена консултанска услуга през месеци 01 и 02. Последователност от деѝствия:

  1. Фирмата издава Сметка за изплатени суми с дата 20.03.2015

  2. На основание чл.3, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Това означава, че Декларация обр.1 следва да се подаде за месец 01 и 02. Това се постига когато при издаване на СИС в полето „Период:“ се попълни началната и краѝна дата на периода, за коѝто се изплаща сумата по сметката.

По този начин за месеците Януари и Февруари ще се запише осигурителен доход 375 лв. и ще се генерират коректни данни за осигуряване. Текущата сметка ще се запише без данни за осигуряване – за да не стане дублиране при деклариране на изплатените суми. Декларация образец 1 следва да се генерира да месец Януари и Февруари.

  1. Генериране на Д6.

Вид на плащане се избира Извънтрудови

Влизат данните от месец: (yyyymm):последователно се избира Месец Януари и Февруари

Дата на изплащане/начисляване:трябва да се посочи последният ден от календарния месец, в коѝто е изплатено възнаграждението.

На въпроса „За yyyymm да бъдат ли включени единствено записаните от СИС от друг период данни?» Следва да се отговори с ОК.

  1. II**.** Внасяне на ДОД

По силата на чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ, лице придобило доход от стопанска дейност  дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход, определен по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, и  вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит  облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се- между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Размерът на дължимия данък се изчислява като така получената разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто

В случаите, в които платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ е въведено изключение от това правило.  Удържане и внасяне на авансов данък не се дължи от платеца на дохода в случаите в които лицето придобиващо дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване/КСО/ и декларира това обстоятелство пред него с писмена декларация.

Дължимият авансов данък се внася в сроковете и по реда на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ. Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ доходът се счита за придобит на датата на плащането- при плащане в брой, заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане и получаването на престацията – за непаричен доход.

Дължимият ДОД по нашия пример следва да буде внесен до 30.04.2015. До тази дата следва да се подаде и декларация по чл. 55. ал.1 от ЗДДФЛ.

Вижте още полезна информация за софтуер за заплати Плюс Минус.