Публикувано на: 2011-09-02

С писмо с изх. No 20-00-186 от 19.07.2011, Националната агенция за приходите изразява становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии.

За времето, необходимо за работата им в съответните комисии, членовете на Централната, районни, общински и секционни избирателни комисии се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.   Дължат вноски за фондовете Пенсии,  ДЗПО, ОЗМ, Безработица,  ТЗПБ и за здравно осигуряване.  Задължителните вноски за социално осигуряване са регламентирани в чл. 4, ал.1, т. 8 КСО, а тези за здравно-чл. 33 от ЗЗО.

По специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от Изборния кодекс, осигурителните вноски за членовете на РИК, ОИК и СИК са изцяло за сметка на републиканския бюджет, а тези на членовете на Централната избирателна комисия се разпределят между работодателя и работника по общия ред, предвиден в чл. 6, ал. 3, т.7-9 КСО.

Възнагражденията на членовете на РИК, ОИК и СИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгл. чл. 18, ал.2 ИК.  Възнагражденията на членовете на ЦИК  подлежат на облагане с 10 % ДДФЛ.

Доходите на членовете на избирателни комисии се изплащат както досега-със сметка за изплатени суми.

В съответствие с текста на становището, в софтуер за заплати Плюс Минус са направени следните промени:

Променено е името на вид осигурен 71 на „За членове на избирателни комисии по изборния кодекс“.  В сметката за изплатени суми са добавени осигуровки за фондовете Общо заболяване и майчинство, Безработица и Трудова злополука и професионална болест.  Добавена е нова отметка-„Член на ЦИК“. Използва се, когато се изплащат възнаграждения на членове на Централната избирателна комисия.  Когато я поставите, дължимите суми за осигурителни вноски и вноски за здравно осигуряване ще бъдат разпределени по общия ред, предвиден в КСО и ще бъде удържан 10% ДДФЛ.

Сметката за изплатени суми стандартно е настроена за изплащане на възнаграждения на членове на РИК, ОИК и СИК- т.е. всички осигуровки са изцяло за сметка на работодателя, не се удържа ДДФЛ и не се приспадат нормативно признати разходи.  Сумата на хонорара се написва ръчно в полето „Следва да се изплати сумата“ в сметката.

Сумите за дължимите осигуровки и данък на членовете на избирателни комисии се превеждат по кодовете за вид плащане за лицата, работещи по трудови и приравнени на тях правоотношения.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за ресторант.