Публикувано на: 2011-05-19

С промяна на ЗДДФЛ , публикуван в ДВ бр. 31 от 15.04.2011  се въвежда нов  ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица – регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа, така както е облагането на едноличните търговци.

Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.  Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2011 г. срокът да подаване на декларацията е до 31 май. Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице – регистриран тютюнопроизводител или земеделски производител. Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор.Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.

Вижте полезна информация и за софтуер за производство Плюс Минус