Здравно осигуряване за периоди на неплатен отпуск

За периодите на неплатен отпуск здравноосигурителните вноски се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Публикувано на: 2023-10-11

Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда (КТ) – чл. 160, чл. 167а, чл. 170, а. 2 и 3, чл. 171 и др.

За периодите на неплатен отпуск здравноосигурителните вноски се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Вноската е изцяло за сметка:

  • на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание. Вноските се внасят чрез осигурителя. Когато през месеца, в който е отпуска, лицето не получава възнаграждение, от което те да бъдат удържани, служителя следва да ги внесе на работодателя.

  • за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой.

Здравни осигуровки за дните в неплатен отпуск не се дължат, в случай че лицето подлежи на осигуряване на друго основание (по втори / допълнителен трудов договор, работа без трудово правоотношение, получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване, обезщетение за безработица и др.)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Неплатеният отпуск в софтуер за заплати Плюс Минус се въвежда от бутон Отсъствия разположен в главния панел на модула.

За въвеждане на отсъствие неплатен отпуск се ползват различни кодове в зависимост от това дали отсъствието е по инициатива на работодател или на служителя, дали се зачита за трудов и осигурителен стаж и дали се дължат осигуровки.

  1. Неплатен отпуск, за който се дължи здравна осигуровка

В случай че служителя не подлежи на осигуряване на друго основание, за периодите с отсъствие неплатен отпуск се дължат здравноосигурителни вноски.

Дължимата сума за този период се изчислява автоматично от Плюс Минус като половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (пропорционално на дните) се умножи по 8 %.

1.1 Неплатен отпуск, с признаване на трудов и осигурителен стаж

Когато периодът се зачита за трудов и осигурителен стаж за въвеждане на неплатен отпуск се ползват следните кодове:

27 - Неплатен отпуск (лице) – използва се, когато неплатения отпуск е по желание на служителя и се зачита за трудов и осигурителен стаж. При този код здравните осигуровки са за сметка на служителя и се извеждат автоматично на код 219 Здравна осиг. (непл. отп). Дните в отсъствие се записват в клетка 16.5 на декларация образец № 1.

02 - Неплатен отпуск (раб-л) – използва се, когато неплатения отпуск е по инициатива на работодателя и се зачита за трудов и осигурителен стаж. При този код здравните осигуровки са за сметка на работодателя и се извеждат автоматично на код 313 Здр.осиг.непл.отпуск. Дните в отсъствие се записват в клетка 16.5 на декларация образец № 1.

41 - За отгл.на дете до 8г.чл167а от КТ – използва се за неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а от Кодекс на труда. При този код здравните осигуровки са за сметка на работодателя и се извеждат автоматично на код 313 Здр.осиг.непл.отпуск. Дните в отсъствие се записват в клетка 16.3 на декларация образец № 1.

1.2 Неплатен отпуск, без признаване на трудов стаж

Когато периодът не се зачита за трудов и осигурителен стаж за въвеждане на неплатен отпуск се ползва код:

46 - Неплатен отпуск без трудов стаж (лице) - вид осигурен 28 - използва се, когато неплатения отпуск е по желание на служителя и не се зачита за трудов и осигурителен стаж. При този код здравните осигуровки са за сметка на служителя и се извеждат автоматично на код 219 Здравна осиг. (непл. отп). Периодът в отсъствие автоматично се генерира като ред с вид осигурен 28 в Декларация образец № 1 и прекъсва осигуряването на основния вид осигурен като в клетка 15 на декларацията се записва календарния ден предхождащ първия ден в отсъствие.

  1. Неплатен отпуск, за който не се дължи здравна осигуровка

Когато служителя подлежи на здравно осигуряване на друго основание, за дните в неплатен отпуск не се дължат здравноосигурителни вноски.

2.1 Неплатен отпуск, с признаване на трудов и осигурителен стаж

Когато периодът се зачита за трудов и осигурителен стаж за въвеждане на неплатен отпуск се ползва код:

29 - Неплатен отпуск (бюджет) -използва се при въвеждане на неплатен отпуск, който се зачита за трудов и осигурителен стаж. При този код не се начисляват здравни осигуровки.Дните в отсъствие се записват в клетка 16.5 на декларация образец № 1.

Ако в личния картон на служителя е включена отметка Пенсионер , здравни осигуровки няма да се начислят и при въвеждане на отсъствия с код 27 или 02.

Важно! Когато отсъствието е за цял месец в личния картон на служителя следва да се включи и отметка Без ЗО (екран Допълнителни). Когато отсъствието е само за част от месеца, преди начисляването на заплатите, отметката трябва да е изключена.

За периода на неплатен отпуск, който се зачита за трудов и осигурителен стаж, независимо че не се внасят здравноосигурителни вноски, следва да се подават данни с декларация образец № 1.

2.2 Неплатен отпуск, без признаване на трудов стаж

Когато периодът не се зачита за трудов и осигурителен стаж за въвеждане на неплатен отпуск се ползва код:

30 - Непл.отпуск без тр.стаж (бюджет) - използва се при въвеждане на неплатен отпуск, който не се зачита за трудов и осигурителен стаж.През периода на отсъствие не се начисляват здравни осигуровки. С този код неплатен отпуск се прекъсва осигуряването като в клетка 15 на декларация образец № 1 се записва календарния ден предхождащ първия ден в отсъствие.

Важно! За периода на неплатения отпуск, който не се зачита за трудов и осигурителен стаж и не се внасят здравноосигурителни вноски и не следва да се подават данни с декларация образец № 1.