Публикувано на: 2016-11-02

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година

Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. За 2016 те са  съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

Съгласно  чл. 40, ал. 1, т. 5 Закон за Здравно осигуряване

Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

…. за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската**,** като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят**, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година."**

В софтуер за заплати Плюс Минус по подразбиране е зададено когато едно самоосигуряващо се лице е в болнични, здравната осигуровка в размер на 4.8% да се изчислява върху 420 лв .

Когато обаче има облагаем доход като  самоосигуряващо се лице над 5400 лв. 2 години назад  и съгласно посочените по-горе размери  е длъжно да има по-голям размер на мин. осиг доход, тогава се прави следното:

  1. За да се изчислят вярно здравните осигуровки при болничните , в полето Мин. Осиг. доход на картона се записва съответната сума: 450 ; 500, или 550

Пример: СОЛ се осигурява върху 2000 лв. Облагаемият му доход като СОЛ за 2014 г е под 5400 лв.

  1. В полето СУМА ДОО и СУМА ЗОО трябва да се запише 2000.лв. В поле Мин. Осиг. доход няма записано нищо.
  2. Програмата ще изчисли социалните и здравните осигуровки върху 2000 лв. Когато излезе в болнични, ЗО ще се изчисли върху 420 лв.

Пример: СОЛ се осигурява върху 2000 лв. Облагаемият му доход като СОЛ за 2014 г е  в размер на 7200 лв.

  1. В полето СУМА ДОО и СУМА ЗОО трябва да се запише 2000 лв.
  2. В поле Мин. Осиг. доход трябва да се запише 500 лв.
  3. Програмата ще изчисли социалните и здравните осигуровки върху 2000 лв. Когато излезе в болнични, ЗО ще се изчисли като 4.8% върху 500 лв./ съответния миним. ОД съгл. Закона за бюджета на ДОО/

От 2017 г.  според проекта на Закона за бюджета на ДОО  се увеличава диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и  600 лв.;