Публикувано на: 2011-05-14

Източник: Отговор от НАП Изх.№2021159/06.07.2009 г.

Фактическа обстановка: Доставчик на материали, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, предлага отстъпка в цената при плащане в 10-дневен срок от получаване на фактурата от получателя на доставката. Материалът ще бъде фактуриран по цена без отстъпка, като във фактурата ще бъде вписан текст „При плащане в рамките на 10 дни се ползва отстъпка, например 2%”, като в последствие няма да се издава кредитно известие за ТО.

Въпрос: Предвид изложената фактическа обстановка, коя е данъчната основа, която следва да бъде посочена в протокола по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 84 от закона, ако се извърши плащането в уговорения срок?

Отговор: Съгласно разпоредбата чл. 64, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа при вътрешнообщностото придобиване се определя по реда на чл. 26. Общия принцип за определяне на данъчната основа е уреден в чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, като данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Същевременно едно от изключенията от основното правило е регламентирано в ал. 5, т. 1 на чл. 26 от ЗДДС, съгласно което данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие. В случай че се предоставят след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

В чл. 63, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Общите правила /Част втора. Глава втора oт ЗДДС/ по отношение на възникването на данъчното събитие и изискуемостта на данъка предвиждат, че данъчно събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена /чл. 25, ал. 2 от ЗДДС/.

Видно от изложената фактическа обстановка в писмото, в случая става въпрос за хипотезата, при която е налице предоставяне на търговска отстъпка след датата на възникване на данъчното събитие, а именно при плащане на доставката в 10-дневен срок от получаване на фактурата от получателя по доставката, т.е. от Вас.

В чл. 18 от ППЗДДС изчерпателно са изброени условията за извършване на търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС когато търговската отстъпка или намаление се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява с издаване на кредитно известие.

Предвид гореизложеното в данъчната основа, която следва да се посочи в протокола по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС не следва да се включва търговската отстъпка, тъй като последната е предоставена след датата на възникване на данъчното събитие.

При последващо документиране на търговската отстъпка от доставчика, следва да се промени и данъчната основа в протокола по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за ресторант Плюс Минус.