Публикувано на: 2017-11-17

В държавен вестник № 97 от 05.12.2017 са публикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Промените имат за цел повишаване на бюджетните приходи чрез предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите и за отстраняване на несъответствия в националното законодателство с правото на ЕС.

Основните промени:

Международен транспорт на пътници

С промяна на чл. 29, ал. 2 се прави пояснение относно прилагането на нулева ставка в случаите на превоз на пътници. Ставката е приложима само за багажа на пътниците, като не са част от багажа на пътник моторни превозни средства, с които се изпълняват договори за превоз на товари, по отношение на водачите им.

Допълват се разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит

Създава се нова ал. 6 към чл. 79, с която се регламетнтира приспадането на данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а или 79б. Ако при придобиването, производството или вноса на стоката или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи, регистрирано лице не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70, но е приспаднало данъчен кредит в резултат на корекция по чл. 79а или 79б лицето има право при извършване на облагаема доставка да приспадне неизползвания при придобиването данъчен кредит по следните формули:

За недвижими имоти формулата е следната:

ДК = НДДС x 1/20 x БГ

За всички останали стоки и услуги формулата е:

ДК = НДДС x 1/5 x БГ.

Създава се нова ал. 7 към чл. 79а и нова ал. 6 към чл. 79б, съгласно които задължението за извършване на годишни корекция отпада в определени случаи. Корекцията по чл. 79а ал. 1 и чл. 79б ал. 1 не се извършва, ако стоките, включително придобити или изградени недвижими имоти и услугите, които са или биха били дълготрайни активи не са налични към края на година, през която настъпват обстоятелствата за корекция.

Създава се нов чл. 79в, в който се посочват основни правила при изчисляване на корекции по чл. 79, 79а и 79б. Разпоредбите на този член регламентират определянето на коефициента (Кх; К0), отразяващ размера на частичния данъчен кредит при използване на стоката или услуга и определянето на размера на пропорцията (ПрНИДх;ПрНИД0) на използване на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност, спрямо общото използване в съответната година.

Промените в чл. 79а и в чл. 79б влизат в сила от 01.12.2017 г.

В счетоводен софтуер Плюс Минус корекциите се документират с Протокол за корекция по чл. 79, 79а и 79б от ЗДДС с тип – П и файл Protokol79.xls.

Срок при задължителна регистрация

Съгласно изменения в чл. 96 и чл. 132 срока за подаване на заявление за задължителна регистрация по този закон от 14 – дневен се променя на 7- дневен.

Подаване на декларациите и отчетните регистри

Съгласно изменение в чл. 125 ал. 7 справка декларацията, отчетните регистри и VIES – декларацията ще се подават само по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаи изрично предвидени в закона.

В счетоводен софтуер Плюс Минус файловете с отчетните регистри по закона се формират от меню Отчети / Справки и дискета за ДДС или от модул Склад меню Справки / Справка и дискета за ДДС.

Обезпечение при доставка на течни горива

Създават се нови ал. 13, 14 и 15 към чл. 176в, съгласно които няма да се изисква предоставянето на обезпечение при вътреобщностно придобиване на течни горива или получаване на течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствено потребление от бюджетни организации, от регистрирани земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и от лица, вписани в публичен регистър, който се поддържа от Националната агенция за приходите и се определя с правилника за прилагане на закона.

Чрез Закона за данък върху добавената стойност се правят промени и в следните закони - Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за счетоводството.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Съгласно промяната в чл. 28, ал. 4 не се признават за данъчни цели разходите за корекция на данък по чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на този закон.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Съгласно промяна в чл. 53, ал. 6, максималния размер на отстъпката при подаване на годишната декларацията по електронен път е до 500 лв. За да се ползва отстъпката от 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., е необходимо декларацията по чл. 50 от ЗДФФЛ да се подаде по електронен път до 31 януари на следващата година и данъкът за довнасяне да е внесен в същия срок.

В счетоводен софтуер Плюс Минус декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ се извежда от меню Отчети / Годишни декларации.

Създава се нова ал. 2 към чл. 56, съгласно която декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ ще се подава само по електронен път за задължения възникнали след 31 декември 2017 г.

В софтуер за заплати Плюс Минус декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО може да се изведе от меню Документи.

Съгласно промяна в чл. 73, ал. 4 срока за подаване на справката по този член от 30 април се изменя на до 15 март.

В софтуер за заплати Плюс Минус справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие.

Промени в Закона за счетоводството

Направени са промени в чл. 29, ал. 4 и ал. 6, с които се регламентира съдържанието на годишния финансов отчет на микропредприятията и на малките предприятия.

Годишния финансов отчет на микропредприятията може да съдържа само съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите**.** Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои само от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

В счетоводен софтуер Плюс Минус актуална бланка на годишния финансов отчет може да бъде изведена от модул Счетоводство от меню Отчети / Годишни отчети.

Промените влизат в сила от 01.01.2018 г.