Публикувано на: 2012-10-03

Много често, когато се въвеждат болнични за бременост и раждане те се застъпват. Бихме искали да обобщим  правилния начин на тяхното въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус.

Съществуват две основни ситуации:

Когато един и същи период е включен в два болнични листа, като и двата болнични листа се представят едновременно

Когато един и същи период е включен в два болнични листа, като първият вече е подаден в НОИ.

Припомняме, че болничният за бременост и раждане се въвежда с  вид отсъствие 4 Бременост и раждане. В  екрана на  Данни опис за дискета за изплащане на парични обезщетения е необходимо в полето Вид документ да се избере 0 Болничен лист.

За да е по-ясно, ще си послужим с пример как трябва да се попълни точка 4 от Приложение 15:

Първи болничен 17.08.2012-30.09.2012- НЕПОДАДЕН

Втори болничен 16.09.2012-16.10.2012 – неподаден

Застъпва се периода от 16.09.2012-30.09.2012

В първия болничен лист се вписва периодът от…до… ТАКЪВ КАКЪВТО е от самия болничен лист, /написан от медицинското лице/, и броят на работните дни за всеки от месеците през периода на неработоспособността БЕЗ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ дните от втория неподаден болничен. Данните от втория болничен се попълват по общия ред.

Във Втората ситуация:

Първи болничен 17.08.2012-30.09.2012- ПОДАДЕН

Втори болничен 16.09.2012-16.10.2012 – неподаден

Застъпва се периода от 16.09.2012-30.09.2012

Когато вторият болничен лист е предоставен от осигуреното лице на осигурителя, след като осигурителят е представил първия болничен лист в ТП на НОИ, тогава данните от втория болничен се въвеждат по следния начин: Периодът от…до…. се вписва ТАКЪВ КАКЪВТО е от самия болничен лист,/написан от медицинското лице/. Брой на работните дни за съответния месец през периода на неработоспособността – вписват се  само онези, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВПИСАНИ в първия болничен лист.