Запор върху трудово възнаграждение

Налагането на запор се извършва от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителна заповед на съда.

Публикувано на: 2022-10-21

Налагането на запор се извършва от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителна заповед на съда. На ответника се връчва съобщение за доброволно изпълнение. Ако задължението не се заплати в срок, публичният изпълнител пристъпва към принудително изпълнение. Той може да наложи обезпечителни мерки и да приложи различни способи за принудително изпълнение регламентирани в ДОПК и ГПК.

Общ ред за налагане на запор

Често в практиката, запор се налага върху трудовото възнаграждение на длъжника. Съдебният изпълнител освен поканата за доброволно изпълнение към длъжника, изпраща и запорно съобщение към работодателя. С него се забранява на работодателя да предава дължимите от него суми на длъжника. В едноседмичен срок от връчването на запорното съобщение работодателят трябва да съобщи на съдебния изпълнител:

 • Признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готов ли е да го плати. Тоест дали възнаграждението, което длъжникът получава, е над минималната работна заплата.

 • Има ли претенции от други лица върху същото вземане.

 • Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

 • Превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.

Ако работодателят не оспорва своето задължение, той започва да внася дължимата от него сума по сметката на съдебния изпълнител.

Запорното съобщение се вписва в трудовата или служебна книжка на длъжника, от лицето, което изплаща възнаграждението. Вписването се заличава по нареждане на съдебния изпълнител, наложил запора.

Суми подлежащи на запор

Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение.

Съгласно чл. 446 ал. 2 от месечното възнаграждение на длъжника се приспадат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Ако сумата за получаване е по-малка или равна на минималната работна заплата, доходът е несеквестируем (върху него не може да бъде наложен запор). Но ако е по-голяма, върху нея може да се наложи запор както следва:

 1. Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа.

Пример: За 2022 г. размерът на минималната работна заплата е 710.00. Сумата за получаване след удръжките за данък и осигуровки е 1100.00 лв. Доходът се изчислява както следва:

 • когато лицето няма деца: Сумата за получаване / 3 = Сума на запора, съответно 1100.00 лв. / 3 = 366.67 лв.

 • когато лицето има деца: Сума за получаване / 4 = Сума на запора, съответно 1100.00 лв. / 4 = 275.00 лв.

 1. Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа.

Пример: За 2022 г. размерът на минималната работна заплата е 710.00. Сумата за получаване след удръжките за данък и осигуровки е 2500.00 лв. Доходът се изчислява както следва:

 • когато лицето няма деца: Сумата за получаване / 2 = Сума на запора, съответно 2500.00 лв. / 2 = 1250.00 лв.

 • когато лицето има деца: Сума за получаване / 3 = Сума на запора, съответно 2500.00 лв. / 3 = 833.33 лв.

 1. Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Пример: За 2022 г. размерът на минималната работна заплата е 710.00. Сумата за получаване след удръжките за данък и осигуровки е 3000.00 лв. Доходът се изчислява както следва:

 • когато лицето няма деца: Сумата за получаване - (Минималната работна заплата*2) = Сума на запора, съответно 3000.00 – (710.00*2) = 1580.00 лв.

 • когато лицето има деца: Сума за получаване - (Минималната работна заплата * 2.5) = Сума на запора, съответно 3000.00 – (710.00 * 2.5) = 1225.00 лв.

Важно! Без значение колко задължения има длъжникът, по принудителен ред може да бъде удържана само част от заплатата му.

Суми, които не подлежат на запор

Не се допуска принудително изпълнение върху:

 • Трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията - в общ размер до минималната работна заплата месечно.

 • Обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица.

 • Социалните помощи, предоставяни от държавния или общинския бюджет.

 • Сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;

 • Вземанията за издръжка, определени от съда.

Работа при нов работодател

Ако длъжникът премине на работа при друг работодател, запорното съобщение се препраща към него от стария работодател и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Ако новият работодател плати трудово възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума заедно със стария работодател. Старият работодател уведомява също и съдебния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа.

Ако трудовото или служебното правоотношение на длъжника бъде прекратено и в едномесечен срок сам не уведоми за новата си работа съдебния изпълнител, му се налага глоба.

Отразяване на запорите в Плюс Минус

В програмата е разработена възможност за ежемесечно начисление и проследяване на запорите. В меню Справки / Запори се добавя запора за лицето. Тук се въвежда информацията от запорното съобщение:

 • Изпълнително дело;

 • Обща сума на запора;

 • Изпълнител;

 • Банкова сметка на съдебния изпълнител;

 • Месечна сума на запора – тук се въвежда дали сумата е фиксирана или се изчислява на база чл. 446 от ГПК.

За да бъдат начислени удръжките на запорите за месеца, се избира бутон Начисли. За лицата, на които запорът се пресмята на база чл. 446 от ГПК, е задължително предварително заплатите да бъдат начислени в екран Заплати. След запис на запора – изчислените или фиксирани суми се разнасят по перо 216 в екран заплати и заплатата трябва да се начисли отново.

В екрана за начисляване на запори е предвидена и възможност за формиране на файл за електронно банкиране с данните за запорите.

От справка Запори, може да се направи и справка за общата удържана сума на запора и остатъкът за изплащане.

Когато удържаната сума стане равна на сумата на запора, този запор автоматично спира да се извежда при начисляването на запорите.

Друг вариант за въвеждане на запор е задаване на фиксирана сума като постоянно разплащателно перо в картона на лицето. По този начин, работодателят ще трябва сам да следи дали общата удържана сума не е достигнала сумата по запора.

Разгледайте: софтуер за заплати.

Общ ред за налагане на запор

Суми подлежащи на запор

Суми, които не подлежат на запор

Работа при нов работодател

Отразяване на запорите в Плюс Минус