Публикувано на: 2017-12-09

Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за … 5. запори, наложени по съответния ред.

В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 са публикувани изменения на чл. 446, ал. 1 свързани с условията за определяне размера на удръжката за запора. Съгласно публикуваните изменения несеквестируемия минумум, под който не могат да се правят удръжки е минималната работна заплата за съответната година.

Месечното трудово възнаграждение, от което могат да се правят удръжки се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски т.е удръжки се правят върху нетното възнаграждение. При определяне на секвестируемата част от дохода се вземат впредвид и броя на децата, които длъжника издържа.

Когато осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата удръжката е в размер на една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

Пример 1:

Лице с нетно възнаграждение 480лв (над МРЗ за 2017г.) има наложен запор. Лицето няма деца. Удръжки за запора могат да бъдат направени върху разликата между нетното възнаграждение и минималната работна заплата.  В този случай месечния размер на удръжката на запора трябва да бъде 20лв.

Пример 2:

Осъденото лице получава нетно възнаграждение от 850лв. Лицето има деца. В този случай размера на удръжката за запора е 1 / 4 от 850 или 212.50лв.

Когато осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата удръжката е в размер на една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа.

Пример 3:

Лице получава нетно възнаграждение от 1100лв. и няма деца. В този случай размера на удръжката за запора е 1 / 2 от 1100 или 550лв.

Когато осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата удръжката е в размер на горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Пример 4:

Лице получава нетно възнаграждение от 2000лв. Лицето има деца. В този случай размера на удръжката за запора е 2000 – 2.5*460 или 850лв.

Тези ограничения не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките съгласно чл. 446, ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

За въвеждането на запори в Плюс Минус е предвидено перо 216 Запори от екран Заплати. Запис на удръжката може да бъде направен по няколко начина:

  1. От меню Операции / Заплати – в раздел Удръжки на перо 216 Запори ръчно се въвежда сумата на удръжката за съответния месец. Данните се записват с избор на бутон Запиши като след това не се използва Автоматично начисляване на заплатите.
  2. Като постоянно разплащателно перо в картона на лицето

За целта:

Маркира се лицето от дървото с персонала;

В екран Персонал в таблицата с Постоянни разплащателни пера в поле Код се записва 216 (или се стъпва с двоен клик на мишката в полето и от таблицата за избор се посочва перо 216);

В колона Сума ръчно се въвежда сумата, която трябва да се удържа всеки месец;

За да се запише запора се избира бутон Запиши.

  1. От меню Справки / Запори – справката се използва за ежемесечно въвеждане на суми на запорите и прехвърлянето им в екран Заплати, както и за формиране на файл за превод на сумата по запора към ЧСИ / ДСИ.

Подробна информация за работа със справката може да бъде намерена в помощната информация в екран Запори.

Осчетоводяване

Осчетоводяването на запора става автоматично с осчетоводяване на заплатите от меню Операции / Автоматично осчетоводяване.