Заплащане на празнични дни и извънреден труд при сумирано и при подневно заплащане

Заплащането на празничните дни и извънредния труд е нормативно регламентирано в Кодекса на труда и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Публикувано на: 2023-09-08

Заплащането на празничните дни и извънредния труд е нормативно регламентирано в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).

Официалните празници са определени в чл. 154 от КТ. Когато съвпадат със събота и/или неделя (с изключение на Великденските празници), първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

За работа през дните, определени като официални празници , независимо от начина на отчитане на работното време (сумирано или подневно), на работниците и служителите се дължи допълнително заплащане. То е в размер на не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение (чл. 264 от КТ).

При подневно отчитане на работното време (8-часов работен ден при петдневна работна седмица) работата на официален празник, в почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд.

При сумирано отчитане на работното време (работните дни се определят по предварително изготвен поименен график) ако трудът положен в празнични, почивни и неприсъствени дни е по график , той не е извънреден. Ако обаче трудът е положен извън графика , той се счита за извънреден труд.

Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано (чл. 15 от Наредба за работното време почивките и отпуските). Положеният извънреден труд се въвежда в специална книга и се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година (чл. 149 от КТ).

За положеният извънреден труд на работниците и служителите се заплаща увеличение в размерите посочени в чл. 262 от КТ.

Увеличението при работа на празник и извънредния труд се изчислява върху трудовото възнаграждение , определено с трудовия договор (чл. 66, ал. 1 т. 7 от КТ), освен ако не е уговорен по-висок размер. Трудовото възнаграждение включва основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са: за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и други в зависимост единствено от отработеното време (чл. 11, 12 и 15 от НСОРЗ).

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

При подневно отчитане

В модул Заплати на Плюс Минус за работещите на подневно отчитане на работното време доплащането за празничен и извънреден труд се въвежда в екран Заплати (фиш таблицата с разплащателни пера) като се ползват следните кодове:

126 Празници – в колона Дни,Час.,% ръчно се въвеждат броя работни дни на празник и програмата автоматично извежда сумата на доплащането. Сумата се изчислява като посочения брой дни се умножава по едно среднодневно трудово възнаграждение.Ако е работено по-малко от един ден на празник в колона Дни се попълва пропорционалната част, например при 4 часа работа на празник, в колона Дни се записва 0.5.

104 Извънреден труд през раб.дни – в колона Дни,Час.,% ръчно се записват часовете положен извънреден труд в работен ден и програмата автоматично извежда сумата на доплащането. Сумата се изчислява като сбора на едно средночасово трудово възнаграждение плюс увеличението за извънреден труд през работен ден (50% от средночасовото трудово възнаграждение) се умножава с посочения брой часове извънреден труд през работен ден.

129 Извънреден труд през почив.дни – в колона Дни,Час.,% ръчно се посочват часовете извънреден труд положен през почивен или неприсъствен ден и програмата автоматично извежда сумата на доплащането. Сумата се изчислява като сбора на едно средночасово трудово възнаграждение плюс увеличението за извънреден труд през почивен ден (75% от средночасовото трудово възнаграждение) се умножава с посочения брой часове извънреден труд през почивен ден.

131 Извънреден труд през празници – в колона Дни,Час.,% ръчно се въвеждат часовете извънреден труд положен през празничен ден и програмата автоматично извежда сумата на доплащането. Сумата се изчислява като сбора на едно средночасово трудово възнаграждение плюс увеличението за извънреден труд на официален празник (100% от средночасовото трудово възнаграждение) се умножава с посочения брой часове извънреден труд през празничен ден.

Пример : Служител на подневно отчитане за месец септември е отработил всички работни дни по календар (19 дни) и е работил и 8 часа на 6 септември (официален празник). За работата на официалния празникна служителя ще бъде заплатено като за празник плюс допълнително за извънреден труд на празник. За да се отрази работата на този ден в Плюс Минус в екран Заплати (фиш таблицата с разплащателни пера) на код 126 Празници в колона Дни ръчно се въвежда 1 и на код 131 Извънреден труд през празници в колона Дни се въвеждат 8. При основна заплата 1500.00 лв., доплащане за стаж 6% (90.00 лв.) и допълнително възнаграждение с постоянен характер 100.00 лв. (посочено на код 115 ИРЗ) сумата за празник изведена на код 126 ще бъде 83.68 лв., а за извънреден труд на код 131 ще бъде 167.37 лв.

При сумирано отчитане

За работещите при сумирано отчитане на работното време отработените дни през месеца се въвеждат в индивидуалния график на служителя (меню Операции / Почасово заплащане).

Когато избрания отработен ден е официален празник, автоматично се маркира отметка Празник на реда с датата в графика.Отметката може да бъде изключена / включена ръчно при необходимост.

Важно! Времето, което се заплаща като работа на официален празник, обхваща отработените часове между 0 и 24 часа на съответния календарен ден. Ако смяната включва часове след 24 часа на деня на празник, в графика на служителя часовете от смяната следва да се въведат поотделно по дати.

След запис на графика в екран Заплати (фиш таблицата с разплащателни пера) автоматично се попълват следните кодове:

132 Доплащане празници – часове –извеждат се часовете и сумата за доплащане на дневен труд на празници. Стойността на доплащането сепресмята като часовете дневен труд на празник се умножат по едно средночасово трудово възнаграждение.

133 Нощен труд празници – часове – извеждат се часовете и сумата за доплащане на нощен труд на празници. Стойността на доплащането сепресмята като сбора на едно средночасово трудово възнаграждение плюс добавката за един час нощен труд (определена в чл. 8 от НСОРЗ) се умножават по часовете нощен труд на празник.

Средночасовото трудово възнаграждение се изчислява като сумата на заплатата (код 101) се разделя на нормата часове за месеца. За да се участва и доплащането за стаж (код 102) в изчислението, следва да е включена отметка Добавка ДТВ за стаж към доплащане празници от екран Ставки.

Пример : Служител на сумирано отчитане на работното време има основна заплата 2000.00 лв. и доплащане за стаж 180.00 лв. В екран Ставки е включена отметка Добавка ДТВ за стаж към доплащане празници. По график лицето трябва да работи 8 часова дневна смяна на 22 септември. За работата на този ден на служителя ще бъде заплатено само за работа на празник , тъй като празничния ден е включен в графика на служителя. След запис на графика в екран Заплати (Фиш таблицата с разплащателни пера) автоматично на код 126 Доплащане празници – часове ще се изведат 8 часа и 114.74 лв.

Ако труда положен на празник не е включен в графика, отчитането му се извършва по начина за работа при подневно отчитане.

Положеният извънредният труд през работни дни при сумирано отчитане на работното време се установява в края на периода. Извънреден труд ще е налице, когато общо отработените часове през периода са повече от нормата (чл. 9г от НРВПО).

В модул Заплати на Плюс Минус изчисляването му се извършва от операция Изравняване на работното време при сумирано изчисляване. След запис на операцията изчислените часове извънреден труд автоматично се записват в екран Заплати на код 104 Извънреден труд през раб.дни. Сумата на доплащането се изчислява:

  • При посочена ставка 0 в личния картон - като сбора на едно средночасово възнаграждение плюс увеличението за извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време (50% от средночасовото трудово възнаграждение) се умножава по часовете извънреден труд;
  • При посочена ставка различна от 0 в личния картон - като часовете извънреден труд се умножават по увеличението за извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време (50% от средночасовото трудово възнаграждение).

За документиране и отчитане на извънредния труд в Плюс Минус могат да се използват документ Заповед за извънреден труд (менюДокументи / Декларации и заповеди ) и справки Книга за извънреден труд и Справка за извънреден труд (меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд).