Публикувано на: 2011-12-22

Указания, необходими на ползващите софтуер за заплати Плюс Минус, свързани с края на календарната година

С наближаването на края на годината, започват да възникват въпроси относно всичко, което трябва да знаем и не бива да пропускаме, когато водим труд и работна заплата в една фирма.

За улеснение на нашите клиенти, ще се опитаме да обобщим тази информация в следващата тема – като етапи и съответно как те се реализират в софтуер за заплати Плюс Минус.

Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ

След начисляване на заплатите за декември /или януари/ трябва да се направи Изравняване на дохода на физическите лица. Това става в справка предвидена в програмата, която се стартира от меню Операции в ТРЗ/Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

Преди да бъде изведена самата справка, трябва да се направят необходимите настройки. Програмата автоматично задава 12-месечен период на справката, който може да коригирате ръчно.

По подразбиране, в изравняването не се включват изброените в документа видове осигурени. Към тях може да добавите други, които не желаете да се включат или да изтриете тези, които желаете да се включат в изравняването.

След като се направят желаните настройки се натиска бутона Изведи.

Автоматично се зареждат данните за облагаемия доход по чл. 24, задължителните осигурителни вноски, облекченията за намалена работоспособност, за вноски по застраховка „Живот” и доброволно пенсионно осигуряване. Останалите облекчения, както и облагаем доход и удържан данък от друг работодател се въвеждат ръчно.

За запис на формираните разлики по ЗДДФЛ натискаме бутон Запиши.

Подробни указания за работа със справката ще намерите в помощната информация към нея.

Служебна бележка за получените доходи през годината

След окончателно изплащане на възнагражденията и изравняването на данъка по ЗДДФЛ на служителите, които желаят, може да издадете Служебна бележка за получените доходи през годината. Стартира се от меню Операции в ТРЗ/Служебна бележка-Доход или от бутон СБдох от лентата с икони.

Лицата, които подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, прилагат тази служебната бележка към декларацията.

Провизии за неизползван отпуск

В края на годината се прави преизчисляване на провизираните отпуски. Това преизчисление може да се направи, само ако в началото на годината в програмата са били заредени, неизползваните отпуски от предходни години, както и полагаемият за текущата година.

Всички необходими справки и документи свързани с провизирането на отпуските се намират в меню Справки/Справки изготвяни в края на отчетния период  или тримесечие/ Провизии за неизползван отпуск, а именно:

- Зареждане на неизползвания полагаем платен отпуск - Използване на провизиран отпуск - Отписване на дните използван отпуск - Преизчисляване на провизията

Предвидени са и две справки – Справка за неизползван отпуск и за отписани дни.

Подробното описание на всяка една от опциите можете да прочетете в помощната информацията към всяка от справките.

Когато се начисляват провизии за първи път се използва опцията - Зареждане на неизползвания полагаем платен годишен отпуск. След като веднъж са заредени провизиите през следващите години се ползва опцията Преизчисляване на провизията.

Важно е да се знае, че провизията се прави към 31.12 ** на съответната година, а не в началото на годината**.

- Справката за неизползван отпуск показва информацията по години за остатъците от дни и среднодневната база, като тази справка задължително се извежда след преизчисляване на провизията за съответната година.

- Счетоводните операции, които се предлагат за отразяване на провизиите са примерни и могат да бъдат променяни по желание на потребителя на програмата преди да се пристъпи към осчетоводяване.

Отчет за наетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за годината

В края на годината всяка фирма трябва да подаде освен тримесечния Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд" – за 4-тото тримесечие и годишен отчет. Не забравяйте, че трябва да подадете задължително и двата отчета!

Може да ги извикате от меню Справки/ Справки изготвяни в края на отчетния период  или тримесечие/ Справка за статистиката и Справка за статистиката – годишна.

Данните се попълват автоматично от програмата. При нужда всички стойности могат да се коригират ръчно в таблицата. Всяка година справката се актуализира спрямо годишния формуляр на статистическата форма.

Справка за изплатени доходи на физически лица, различни от трудови правоотношения и пенсии по чл. 73 от ЗДДФЛ

Ако във вашата фирма има назначени лица по граждански договори, в срок до 30.04 на следващата година трябва за тях да се подаде Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Тя се намира в меню Справки/ Справки изготвяни в края на отчетния период  или тримесечие.

В указанията на самата справка са посочени всички доходи, които тя обхваща със съответстващите им кодове. Данните се попълват автоматично от програмата за лицата, за които през годината има записани сметки за изплатени суми.

Окончателно определяне на годишния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

Всяко самоосигуряващо се лице трябва да направи изравняване на годишния си осигурителен доход за изминалата година. В програмата, това изравняване може да направите в Справки/ Справки изготвяни в края на отчетния период  или тримесечие/ Годишен осиг.доход – самоосигуряващи се. Служи за преизчисляване на годишния осигурителен доход на самоосигуряващи се лица и земеделски производители и намиране на разликите за довнасяне на осигуровки за фонд Пенсии, ДЗПО и здравно осигуряване. Сумите се попълват автоматично, на база записаните в програмата данни, като са възможни и ръчни корекции, след които натискате бутон Преизчисли. Таблиците са по образец към данъчната декларация за облагане доходите на физическите лица и могат да бъдат използвани при попълването и.

След, като се изчислят изравнителните вноски /в случай на довнасяне/ и се подаде Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ, в срок от 30 дни трябва да бъдат внесени осигурителните вноски.

Кодовете за вида плащане в сила от 01.01.2011г. са следните:

550406 - осигурителни вноски за фонд Пенсии 580124 - вноски за универсален пенсионен фонд 560401 - вноски за здравно осигуряване 582823 - начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване

Вноските се превеждат по ЕГН. Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други  предходни години  се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година, определени в  КСО /ЗБ на ДОО/ и ЗБ на НЗОК.

Записаните в справката суми автоматично се пренасят в платежните нареждания за самоосигуряващи се лица и в Декларация 6 за самоосигуряващи се лица. Важно условие за коректното попълване на платежните е те да бъдат генерирани в месец 12 на годината, за която са записани вноските.

Годишна декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица

В меню Операции/Декларация обр.6 трябва коректно да се попълнят полетата в раздел Годишна справка за самоосигуряващите се лица. Начин на попълване на екрана:

Трябва да поставим отметката Изведи Година – попълва се годината, за която ще подаваме данни във формат гггг Избира се името на самоосигуряващия се от падащия списък с имена Посочват се периодите за довнасяне на осигуровки за минали години – формат гггг с разделител запетая. За извеждане на данните в декларацията се натиска бутон Изведи, и след това Запис.

Важно да се знае е, че декларация обр.6 се попълва автоматично със сумите за довнасяне, само ако предварително сме записали разгледаната в предходната точка справка за Изравняване на годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се!

Прехвърляне на дните полагаем отпуск за следваща година.

От Справки/Отсъствия/Полагаем отпуск извикваме справката, в която се следи полагаемия отпуск на служителите. За да бъде прехвърлен платен отпуск в следващата година трябва в началото на годината той да е бил зареден – в първата част на справката. При първоначално започване на работа с програмата, освен полагаемият платен отпуск за текущата година, трябва да се запише и остатъка от предходните години. Ако това е пропуснато да бъде направено в началото на годината, е възможно отпускът да се зареди и на по-късен етап.

След като полагаемият платен отпуск е бил зареден в началото на годината, стартираме втората част на справката Справка за използван отпуск. В нея е отразен както полагаемия отпуск за текущата година, така и използвания през нея. След извеждане на справката, се появява бутон Приключване. След като го натиснем, неизползваните дни платен годишен отпуск, ще бъдат прехвърлени за ползване през следващата календарна година.

Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск

Д****о 31 декември работодателят трябва да утвърди график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата година. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага!

В софтуер за заплати Плюс Минус, това се прави от Документи/План график за отпуски. Има възможност за зареждане на отпуск за всеки служител поотделно, както и за цялата фирма, бригада или длъжност едновременно. След  като се запише периода на отпуска, може с натискането на бутони МО и ЗОТ автоматично да се генерират молба за отпуск, а от нея и заповед за разрешаване на отпуска или съответно заповед за отлагане на полагаемия платен отпуск.

След като се направят всички записи за периода, той може да бъде заключен. Това става от бутон Заключи в Екран Заплати. Бутонът заключва текущият месец в който се намираме, като може да се върнем в предходни месеци и да заключим и тях. В момента в който бутон Заключи се натисне, неговото име се променя на Отключи – в случай, че ни се налага корекция в стар период, първо го отключваме и след това коригираме.

В програмата са предвидени още много справки, които могат да бъдат много полезни в края на отчетния период. Ето само част от тях:

-      Изплатени суми през годината по месеци и по пера -      Изплатени суми по граждански договори -      Рекапитулации – вертикална и хоризонтална -      Постъпили и напуснали служители за период -      Начислен ДОД през годината -      Осигуровки за сметка на работодателя -      Справка К10 – Трудови правоотношение -      Справка К11 – Извънтрудови правоотношения -      Потребителска справка – в която всеки потребител, може сам да настрои каква точно информация да му бъде изведена.